• Dear users,

  You are in a new installation for the academic year 2022/2023. You can already transfer your older courses to this installation or create new courses in it. Please read the prepared instructions. Since the ELF has switched to Moodle version 4.1, we've prepared an overview of the biggest changes, which you can view using the button below.

  At the same time, you can already use automatic enrolment from IS MU in your courses for the autumn semester 2023. More information on automatic enrolment can be found in the instructions.


  In the following days, you may experience irregularities in the functioning of some parts of the system. If you experience any problems, please let us know at elf@phil.muni.cz. Thank you for your cooperation and understanding.

  Přemýšlíte, jak udělat své kurzy v ELFu zajímavější, interaktivnější a pro studenty celkově atraktivnější? Jak je zapojit do online výuky? Jak efektivněji vytvořit online materiály k samostudiu? A už jste zkusili modul H5P?

  Pomocí H5P můžete vytvářet například gamebooky, interaktivní knihy nebo flashcard kartičky. Malou ochutnávku jeho možností naleznete třeba v našem ukázkovém kurzu Karkulka 2.0.

  Jak pracovat s H5P v ELFu si můžete s pomocí našich lektorů vyzkoušet na workshopu 27. 9.

  Datum konání: 27. 9. 2023 od 14 do 16 hodin
  Místo konání: učebna G13


Dostupné kurzy

O objetivo do presente curso é proporcionar aos alunos o conhecimento mais vasto do género romanesco, tal como é aplicado nas letras portuguesas. A matéria assenta na escolha bem ponderada dos textos que, pelo seu alcance artístico e inteletual, podem enriquecer a experiência dos alunos enquanto leitores e conhecedores da literatura portuguesa. Naturalmente, em destaque estão os autores mais consagrados, tais como José Saramago, José Cardoso Pires, António Lobo Antunes, Lídia Jorge etc. mas, ao mesmo tempo, o devido lugar é fornecido também aos romancistas menos conhecidos (p. ex. António Pedro) ou ainda mais ou menos jovens (p.ex.Dulce Maria Cardoso).

Para além do conhecimento rigoroso dos romances proporcionados à leitura, o objetivo do curso consiste na adquirição dos dados básicos relacionados à teoria do romance (conceção narratológica), à história do romance e à genologia (subgéneros romanescos).

The objective of the lecture is to talk about the selected topics of English grammar. Students will be able to understand the nuances of English grammar and will be able to apply their skills in practice. As a result, they will increase their proficiency in English.

The objective of this course is to practise the topics discussed in the lecture (AJL02003). The emphasis is put on practical use of English word structure, phrases, nouns, adjectives and adverbs. At the end of the course students will be able to understand the nuances of English grammar and will be able to apply their skills in practice. As a result, they will increase their proficiency in English.

This course was created in cooperation with students of this class. E learning course’s aim is not to replace the regular lessons and lectures. The real purpose is to create a “handy” learning material which will help to acquire one of basic, the most important and rich in information chapter of classical  archaeology. It is a reason why each topic contains a lot of exercise. 

This course is designed to provide students with an understanding of the development, history and current state of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Queer culture in the English-speaking world, in particular in the United States and United Kingdom.

This course focuses on the history and development of the American nation, and examines the various currents (social, historical, political, intellectual and cultural) that have contributed to and today compose American culture. The primary text is American History: A Survey, which is supplemented by additional reading materials as well as videos and slides presented in class. One important aspect of the course is the emphasis placed on gaining an awareness of the "mediated" nature of knowledge and understanding, on the idea that cultural and historical knowledge should be seen as part of an ongoing process of critical thinking which is never "completed".

This course examines the history, culture, traditions and other aspects of the aboriginal inhabitants (i.e. Native Americans) of Canada and the United States. The course will focus on Native American culture, society and history, i.e. ”traditional” culture (the political, religious, social, economic in each of the major cultural regions). Within each region, we will be examining the major cultural characteristics which the groups in that area had in common (including economy, social structure, political organization, art) as well as examining a specific group or groups from that area in a more in-depth fashion. This will be accomplished in part through the readings and the use of video materials.

E-kurz RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu.

Jedná se o elfovou on-line podporu ke kurzu RJ_02 Ruština pro neruštináře II, jehož sylabus byl v jarním semestru 2020 inovován.

The objective of the second part of the two-semester survey lecture-based course is to focus the attention of students of the Masters’ Translation programme on selected topics and issues in theory of translation, in a more practically oriented way. The practice-orientedness of the second part of the course is based on the assumption that every translation is a “theory of translation” of a kind (Chesterman); theory will be taught with references to specific text materials and students will be recommended exercises developing their translation skills. The objective of the course is to develop in students of the English-Language Translation programme at the more advanced stage of their study a) an ability to rely, besides their practical translation experience, on the results of current developments in Translation Studies consistently and systematically; b) a (mainly procedural) knowledge base for asking relevant questions about translation and translating in their current contexts including the changing shape of the profession and for searching for answers to them in creative and methodologically solid ways, among other things in their own diploma thesis research.

Cílem kurzu Korektorská cvičení je seznámení studentů se zásadami korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a základní znalost korektorských značek. Zaměříme se na správné používání korektorských značek, vyznačování pravopisných, syntaktických, typografických a věcných chyb v textu, dodržování typografických pravidel. Kurz je zaměřen prakticky.

Online kurz, který vás provede celým procesem práce s daty v humanitních vědách od jejich získávání digitalizací, nebo přímo z digitálních zdrojů, přes čištění, zpracování a analýzu rozličných typů dat, po prezentaci formou vizualizace nebo publikování a závěrečnou archivaci. Dozvíte se mimo jiné, jak probíhá digitalizace starých tisků a knih v praxi, jak neuronové sítě pomáhají počítačům “vidět” obrazové materiály, jak díky počítači přečíst stovky knih, proč síťová analýza zajímá epidemiology, historiky i sociology, nebo jak pomocí vizualizací dat bojovat proti chorobám či zločinu.

Seznamte se s obvyklými činnostmi v ELFových kurzech a vyzkoušejte si je nanečisto.

Klíč pro zápis: vitejte

Seminář představuje základní pojmy a problémy literární teorie. Tyto pojmy budou sledovány v historickém kontextu, v návaznosti na tradici poetiky a rétoriky,ale i filozofie, estetiky a jiných disciplín, a budou reflektovat též základní problémy obecné literární vědy. • Součástí semináře bude interpretace vybraných teoretických a uměleckých textů.

Po ukončení kursu studenti získají: • - znalost základní literárně teoretické terminologie z oblastí poetologie, genologie, versologie a naratologie; • - znalost základních literárně teoretických přístupů a strategií k interpretaci literárních textů; • - schopnost aplikovat tyto znalosti a strategie na analýzu konkrétních literárních textů • - schopnost používat primární a sekundární literárněteoretickou literaturu.

Kurz je podporou praktického kurzu mikroskopie.

Podpora pro kurzy PBB009 Odborná praxe a supervize I. (jaro) a PBB013 Odborná praxe a supervize II. (podzim)

Samostatně průchozí kurz určený k přípravě na StZk.

Cílem kurzu je naučit se plánovat, realizovat a vyhodnocovat vzdělávací akce ve třech formách výuky. Prezenční setkání proběhne ve dvou termínech: 6. 10. 9:00–16:40 v učebně C41 a 3. 11. 9:00–16:40 v učebně C31. V této e-learningové podpoře najdete studijní materiály a úkoly, jejichž splnění je povinnou součástí kurzu.


Přednáškový kurz se věnuje dějinám antické filosofie od počátků až po Aristotela. Studenti se seznámí s vývojem antické filosofie, s hlavními postavami a problémy tohoto období.

Školní pedagogika je vstupním kurzem studia učitelských programů. Studenti v průběhu semestru pracují na zvědomění svého profesního sebepojetí, na základě kterého pak vyhodnocují, jaké strategie řízení třídy jsou pro ně vhodné. Řeší, jaké pojetí kurikula je jim vlastní a co z toho plyne pro jejich budoucí výuku. Nacvičují, jak komunikovat se žáky, aby zintenzivnili jejich učení. Řeší, jak podpořit učení všech žáků ve třídě. Rozumí trendům ve vzdělávací politice a jejich příčinám. Diskutují, spolupracují, učí se od sebe navzájem. Na konci tohoto kurzu jsou studenti vybaveni profesním jazykem i základními znalostmi a dovednostmi, díky kterým mohou s větší jistotou i empatií vstoupit do navazujících kurzů i na první praxi.


Během semestru studenti získají základní znalosti a dovednosti v oblasti aktivního i pasivního překladu základních typů obchodních, administrativních, komerčních a marketingových textů a textů z oblasti cestovního ruchu. Kurz je zaměřen především na osvojení si základní slovní zásoby a specifických syntaktických konstrukcí.

Po absolvování kurzu budou studenti schopni produkovat adekvátně přeložené texty, které budou psány kultivovaným jazykem prostým stylistických i gramatických chyb a překlepů.

OBSAH:

1. Ekonomika

2. Banky a finance

3. Mezinárodní vztahy

4. Cestovní ruch

5. Trh práce, politika zaměstnanosti

6. Systém soc. zabezpečení, rodný list


Přednáška kombinovaná se seminární formou výuky (překlady domácí i na hodinách, společná rozprava o jednotlivých překladových řešeních a obtížných pasážích).

Povinná docházka (75%).

Plnění zadaných domácích úkolů (studium slovní zásoby a syntaktických konstrukcí z~jednotlivých typů textů).

Včasné odevzdání všech zadaných domácích překladů.

Odevzdání závěrečného bodovaného překladu.Kurz se věnuje četbě a procvičování textu v psaném stylu (shumianyu); důraz se klade na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.

In this course you can find information about the course content, requirements, reading and quizzes for the course. 

Kurz uzavírá čtyřsemestrální cyklus výuky finštiny pro neoborové studenty. Stejně jako BAX203 očekává kromě aktivity v ELFu také účast na pravidelných setkáváních.

E-learningový doplněk běžné výuky předmětu Kurz správného psaní pro nebohemisty. Kurz si klade za cíl upevnit a dále rozšířit poznatky a vědomosti o současné české kodifikaci a také umožnit studentům získané dovednosti správného psaní samostatně procvičit na různých typech úloh.

This is an individual section for Jeff Smith's course; the course has different instructors who require different types of student assignments and distribute different methods and information. 

Kurz představuje e-learningovou podporu stejnojmenného předmětu, jehož cílem je představit vývojový proces formování současných spisovných jihoslovanských jazyků jako děj, který měl určité styčné momenty, ale i velmi zajímavá vývojová specifika. První slovanský spisovný jazykový útvar, staroslověnština, byl zformován v jihoslovanském prostoru sv. Konstantinem-Cyrilem a jeho bratrem sv. Metodějem. Po krátké velkomoravské epizodě dosáhl výrazného rozkvětu u Bulharů, Srbů a Chorvatů. Zatímco v bulharském a srbském státu se rozvíjelo písemnictví v cyrilici, u Chorvatů to byla nejprve původní hlaholice. Cyrilice a latinka se objevily až později. Nástup novověku znamená další rozvoj především regionálního písemnictví v chorvatských zemích, který kontinuálně probíhá až do období tzv. ilyrismu v první pol. 19. století; písemnictví u Srbů a Bulharů je v důsledku osmanské poroby výrazně omezeno. 16. století a reformační hnutí také znamená první projevy písemnictví a péče o jazyk u Slovinců. V 18. století ožívá kulturní, a tedy i literární činnost mezi uherskými Srby, v druhé polovině 18. století mezi Slovinci, v bulharském prostředí až v první polovině 19. století.