• Dear teachers,

  We would like to remind you of the limited video playback options available when using secure exam accounts in the computer labs. If you plan to use an exam account and also have videos in your tests, please make sure the videos are in a supported WebM format.

  We will be happy to help you check and convert the video format if necessary – just email us at elf@phil.muni.cz which tests you plan to administer in exam mode and when.

  Dear users,

  On Tuesday, July 9, after 10:00 a.m., Medial will be shut down for upgrades, making associated services (playback or recording and streaming from classrooms) unavailable. We expect to resume service at the end of July. We will keep you informed of any changes.

  During the outage, you cannot access the Medial web interface (https://medial.phil.muni.cz/) or use any services connected to Medial. Playing videos hosted on Medial will not be possible, even if you embed these videos in other systems, e.g., ELF. It will also not be possible to upload videos, even via ELF. Uploading classroom recordings will not work either.

  Please consider this outage. If you need to use the videos during July, you must use a suitable alternative. If you need classroom recording during this period, please contact us at elf@phil.muni.cz to discuss the next steps. If you have any further questions, don't hesitate to contact us via email at elf@phil.muni.cz.

  Thank you for being so understanding, and we apologise for any inconvenience.
  ELF Administrators


Доступные курсы

Studijní opora pro předmět: PBB005 Teorie a metody sociální práce


Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy, teoretickými východisky a metodami sociální práce. Kurz studenty uvede do soudobých teoretických modelů sociální intervence (sociální práce) a naznačí jim možnosti jejich praktické aplikace. Studenti získají představu o sociální práci jako o multiparadigmatickém oboru, jehož podstatným rysem je integrující přístup v poznávání sociálních problémů, ale i v přímé práci s klienty.

The aim of the course is to analyze Harry Potter series from the interdisciplinary perspectives. When analzying the text and the film adaptation, students will learn to combine theories and frameworks of stylistics, pragmatics and gender studies, as well as translation studies, film studies, myth and archetypal criticism and the theory of canon.

Kurz je zaměřen na překlady populárních literárních děl do latiny. Nabízí možnost proniknout přístupnou formou do práce se souvislým latinským textem a aplikovat získané znalosti gramatiky v praxi, a to na textech obsahově známých a do jisté míry bližších než originální latinská díla.

Syllabus a materiál ke kurzu.

Kurz INKLUZIVNÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKA je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného studia muzeologie v navazujícím magisterském cyklu.

Kurz je e-learningovou podporou stejnojmenného kurzu prezenčního a kombinovaného navazujícího magisterského studia muzeologie a dalších mateřských oborů.

E-learningová podpora pro účastníky vzdělávacího kurzu Age management pro personální řízení. 

Kurz je realizován v rámci projektu: MUNI 3.2.1., reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022


This course will introduce students to a wide range of analytical techniques applied in ceramic studies providing an overview of recent archaeometric and archaeological approaches to pottery analysis and interpretation of ceramics.

It is intended to provide knowledge on analytical methods and approaches to the study of clay artefacts, including the acquisition of practical skills on ceramics analysis and data interpretation using pXRF.

Kurz nabízí úvod do interdisciplinárního studia člověka jako výsledku přírodních a sociokulturních vazeb. Výzkum člověka bude nahlížen perspektivou tří oborů (archeologie, lingvistika, religionistika), které integrují přírodní, sociální a humanitní vědy. Kurz představí čtyři vzájemně provázané tematické bloky ( biologická přirozenost, individuální psychologie, sociální vztahy, sféra kultury). Kurz připravuje budoucí vědkyně a vědce, kteří vnímají propojení humanitních a přírodních věd jako něco přirozeného.

Hlavní výuková platforma kurzu HIAKb103 Dějiny pravěku pro studenty kombinovaného (dálkového) studia. Doplněna je konzultacemi ve skupině MS Teams.

Doplňková platforma kurzu HIAKb103 Dějiny pravěku pro studenty kombinovaného (dálkového) studia.

Kurz Kvalitativní výzkum je určen zájemcům o teoretické i praktické seznámení s kvalitativní metodologií. V rámci kurzu se kombinují přednášky a samostatná práce. V elfové podpoře naleznete důležité zdroje a budou zde také odevzdávány průběžné úkoly.

Kurs je prakticky zaměřen, na hodinách se čtou a překládají texty psané ve formálním stylu moderní čínštiny (shumian yu). Obsah textů je různorodý, od mediálních zpráv po naučná pojednání. Platforma elf má slúžiť na samostatnú prípravu študentov ny hodiny. 

Po absolvování předmětu Fyziologie nervového systému zná student strukturu a funkci nervového systému - od úrovně buněčné, přes funkci jednotlivých oddílů a jejich vzájemné propojení, až po biologický podklad vyšší mozkové činnosti (např. paměť, emoce, řeč). V rámci jednotlivých kapitol budou studenti znát patofyziologický mechanismus vzniku vybraných onemocnění nervového systému.

Kurz seznamuje studenty se základy školního poradenství.

Kurz představuje studentům základní literárněteoretické koncepty 20. století (Nová Kritika, pozitivismus, formalismus, strukturalismus, recepční estetika, teorie fikčních světů, kognitivní vědy).
Seminář se opírá o kritickou analýzu odborných textů, které jsou dostupné v digitalizované podobě v ISu a o nichž budou studenti na základě domácí přípravy v semináři diskutovat.
Probírané okruhy
 • pozitizivismus
 • nová kritika
 • formalismus
 • český strukturalismus
 • francouzský strukturalismus
 • poststrukturalismus
 • fenomenologie a hermeneutika
 • teorie fikčních světů
 • kognitivní naratologie

Kurs seznamuje studenty se základními pojmy, koncepcemi a strategiemi moderní teorie vyprávění, seznámení s jejich hlavními vývojovými etapami, souvislostmi s ostatními disciplínami a přístupy a též s jejich specifiky.
Plánované okruhy:
 • Poetika a teorie vyprávění
 • Formalistický přístup k narativu
 • Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy
 • Francouzské zdroje teorie vyprávění
 • Francouzská nartologie
 • Kognitivní naratologie
 • Teorie fikčních světů
 • Dodatečná témata podle dohody

Elfová podpora pro kurz PBB004 Základy poradenství.

Podpora pro kurz PGM510 Česká vzdělávací politika.

Projekt v rámci kurzu ROMU2A002 IT ve výuce jazyků, vytvořen za účelem procvičování manipulace s novými výukovými materiály. 

 • Teorie množin jako formální systém a prostředek výstavby matematických disciplín
 • Relační a operační struktury na množinách 
 • Grafy, orientované a neorientované
 • Binární operace
 • Konkrétní algebraické struktury - grupy, pologrupy, monoidy, svazy 
 • Fuzzy přístupy
 • Statistika a pravěpodobnost 
 • Formální jazyky

Kurz je koncipován jako úvod do teorie fikce a fikčnosti. Představuje hlavní teoretické koncepty fikce a ukazuje je v historických souvislostech, též poukazuje na jejich silné a slabé stránky. Umožňuje studentům získané znalosti aplikovat na konkrétní fikční i nefikční literární texty.
Probírané okruhy
 • Koncepty fikčnosti
 • Diskursivní pojetí fikce
 • Fikční a nefikční reference
 • Fikční a faktuální narativ
 • Modernistická fikce a historie
 • Postmodernistická fikce a historie
 • Realistický narativ
 • Typologie fikčních světů
 • Autobiografie a autofikce
 • Literární mýtus
 • Fantastická literatura.

Závěrečný test k předmětům ARTS013 a JSB150 Slovanské areály.

CJBA37 Slovenština

Cílem kurzu Korektorská cvičení II. je ukázat, že text musíme vnímat jako celek. I opravování dílčích pravopisných chyb by mělo text stmelovat a ke správně provedené korektuře nestačí jen odstranit gramatické chyby, je důležité uhlídat i jednotnost celého textu.

Cílem kurzu Korektorská cvičení je seznámení studentů se zásadami korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a základní znalost korektorských značek. Zaměříme se na správné používání korektorských značek, vyznačování pravopisných, syntaktických, typografických a věcných chyb v textu, dodržování typografických pravidel. Kurz je zaměřen prakticky.

Kurz je určen jako elektronická opora kurzu Základy onomastiky CJJ26 nabízeného Ústavem českého jazyka FF MU.

Materiály ke kurzu CJBA18 Historická toponomastika.

Elektronický kurz Stará čeština je určen jako e-learningová opora výuky stejnojmenného předmětu (Stará čeština CJBB138). 

E-learningový doplněk běžné výuky předmětu Kurz správného psaní pro nebohemisty. Kurz si klade za cíl upevnit a dále rozšířit poznatky a vědomosti o současné české kodifikaci a také umožnit studentům získané dovednosti správného psaní samostatně procvičit na různých typech úloh.