Dear users,

The ELF for the academic year has been launched and is available to you at elf.phil.muni.cz/23-24. From the beginning of the semester, the general address elf.phil.muni.cz will be redirected to it. You can transfer the courses you intend to use in the following academic year to ELF 23/24.

We also apologize for the inconvenience caused by the late launch of ELF.


In the following days, you may experience irregularities in the functioning of some parts of the system. If you experience any problems, please let us know at elf@phil.muni.cz. Thank you for your cooperation and understanding.

Dear users,

With the academic year 2023–24, the ELF faculty system is switching to a higher version of Moodle (v 4.1), which brings a number of innovations and improvements. The most notable changes are visual: new module icons and a redesigned course front page. The Task Bank has received significant improvements, Database module, the interface for displaying and managing grades, and the settings for completing activities.

You can see an overview of the most significant changes by clicking on the button below.


  Kursutbud

  Kurz Teorie muzejního výstavnictví je v plném rozsahu e-learningový kurz, určený studentům prezenční i kombinované formy studia muzeologie v navazujícím magisterském cyklu.

  Kurz INKLUZIVNÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKA je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného studia muzeologie v navazujícím magisterském cyklu.

  Kurz je e-learningovou podporou stejnojmenného kurzu prezenčního a kombinovaného navazujícího magisterského studia muzeologie a dalších mateřských oborů.

  Kurz je určen studentům programu Překladatelství anglického jazyka. Zaměřuje se na zlepšení jazykové vybavenosti v cílovém jazyce a na orientaci v cílové literární tradici a kultuře. V kurzu budou studenti detailně číst zadaná díla původní české literatury a rozborem jejich jazykové i obsahové stránky je vztahovat k literatuře překladové.

  Letní škola pro učitele angličtiny je akreditována v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace (MSMT- 7883/2021-4-237).

  Letní škola pro učitele angličtiny se zaměří na 4 oblasti

  Jazyk jako takový – 10 hodin angličtiny na vybrané úrovni B2+/C1 nebo C1/C1+ či vyšší (lektoři přizpůsobí úroveň hodin té Vaší). Budete mít možnost procvičit si jazykovou úroveň, na které běžně neučíte, případně si úroveň své angličtiny ještě zvýšíte.
  Kombinace zajímavých témat s procvičením složitějších gramatických jevů na dané jazykové úrovni a důrazem na rozšíření slovní zásoby. Témata budou vybrána tak, aby umožnila účastníkům vyjadřovat se k aktuálním událostem, prezentovat svůj názor a obhájit ho v diskuzi (např. mezinárodní politická situace, výzvy 21. století, sociální problémy, zelený úděl a udržitelný rozvoj, rozvoj technologií a jejich dopady na současnou společnost) či jim umožnila popisovat skutečnosti do detailů a používat synonymní ekvivalenty ke slovům běžně používaným (architektura a design, umění, krajina, lidské povahy, historické události). Aktivity našich lektorů Vám mohou posloužit jako inspirace pro Vaše vlastní hodiny.

  Metodika/didaktika angličtiny – 10 hodin zaměřených na to, jak učit a na plánování aktivit, které Vám v hodinách budou fungovat.
  Ač bude mít každý metodický seminář teoretickou část, základem budou praktické ukázky a návody na aktivity, které si účastníci budou mít možnost ihned vyzkoušet, komentovat a upravovat tak, aby vyhovovali jejich studentům. Součástí bude také navazující diskuze, při které budou učitelé porovnávat teorii se zkušenostmi ze své praxe, diskutovat s kolegy i lektory a sdílet s nimi nápady a zkušenosti, aktivity a zdroje materiálů.

  Czenglish – 4 hodiny boje s chybami, které si do angličtiny podvědomě přenášíme ze svého mateřského jazyka.
  Lektorka sekce Czenglish, Simona Kalová, je spolutvůrcem předmětu Czenglish, který vyučuje na Katedře anglistiky MU. Materiály z tohoto kurzu se staly podkladem pro nové vydání knihy Dona Sparlinga English or Czenglish, již je Simona spoluautorkou. Chyby vzniklé interferencí jazyků se objevují se ve všech částech jazyka – ve větné stavbě, ve slovech a slovních spojeních, v gramatice, výslovnosti i v ortografii. V praktických cvičeních si představíte typické chyby z jednotlivých okruhů a nejefektivnější způsoby, jak je vysvětlit a opravit – tyto cvičení budete moci následně použít se svými studenty.

  British/American Life and institutions – 4 hodiny, při kterých Vám nabídneme kromě prohloubení Vašich faktických znalostí i praktické návody, jak geografické, politické a sociologické informace prezentovat studentům zajímavou a interaktivní formou
  V této části kurzu se účastníci se budou věnovat regionálnímu uspořádání jednotlivých zemí a rozdílům mezi regiony, zajímavostem z historie, politickému uspořádání, systému vzdělávání, fungování společnosti, významu náboženství. Zaměří se i na každodenní život – bydlení, způsoby trávení volného času, oslavy státních svátků a významných dní a média.


  Kurz pro zkoušku z předmětu Italská lingvistika II v počítačové učebně. 

  Kurz Kvalitativní výzkum je určen zájemcům o teoretické i praktické seznámení s kvalitativní metodologií. V rámci kurzu se kombinují přednášky a samostatná práce. V elfové podpoře naleznete důležité zdroje a budou zde také odevzdávány průběžné úkoly.

  Seznamte se s obvyklými činnostmi v ELFových kurzech a vyzkoušejte si je nanečisto.

  Klíč pro zápis: vitejte

  Řízení průchodu kurzem

  Úterý 4. 10. 2022, 14:00–17:00

  This is an individual section for Jeff Smith's course; the course has different instructors who require different types of student assignments and distribute different methods and information. 

  E-learningový doplněk běžné výuky předmětu Kurz správného psaní pro nebohemisty. Kurz si klade za cíl upevnit a dále rozšířit poznatky a vědomosti o současné české kodifikaci a také umožnit studentům získané dovednosti správného psaní samostatně procvičit na různých typech úloh.

  Cílem kurzu Korektorská cvičení II. je ukázat, že text musíme vnímat jako celek. I opravování dílčích pravopisných chyb by mělo text stmelovat a ke správně provedené korektuře nestačí jen odstranit gramatické chyby, je důležité uhlídat i jednotnost celého textu.

  E-learningový doplněk běžné výuky předmětu Kurz správného psaní pro nebohemisty. Kurz si klade za cíl upevnit a dále rozšířit poznatky a vědomosti o současné české kodifikaci a také umožnit studentům získané dovednosti správného psaní samostatně procvičit na různých typech úloh.

  Cílem kurzu Korektorská cvičení je seznámení studentů se zásadami korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a základní znalost korektorských značek. Zaměříme se na správné používání korektorských značek, vyznačování pravopisných, syntaktických, typografických a věcných chyb v textu, dodržování typografických pravidel. Kurz je zaměřen prakticky.

  Profilující/základní kurz vedlejšího studijního plánu navazujícího magisterského studia bohemistiky a studijních plánů učitelského studia. Jeho cílem je podat shrnující a rozšiřující poučení o podstatných aspektech studia českého jazyka a klíčových oblastech jazykovědné bohemistiky. Zvláštní pozornost je věnována tématům akcentovaným výzkumem v ÚČJ FF MU a ve spolupracujících brněnských odděleních ÚJČ AV ČR.

  Během semestru studenti získají základní znalosti a dovednosti v oblasti aktivního i pasivního překladu základních typů obchodních, administrativních, komerčních a marketingových textů a textů z oblasti cestovního ruchu. Kurz je zaměřen především na osvojení si základní slovní zásoby a specifických syntaktických konstrukcí.

  Po absolvování kurzu budou studenti schopni produkovat adekvátně přeložené texty, které budou psány kultivovaným jazykem prostým stylistických i gramatických chyb a překlepů.

  OBSAH:

  1. Ekonomika

  2. Banky a finance

  3. Mezinárodní vztahy

  4. Cestovní ruch

  5. Trh práce, politika zaměstnanosti

  6. Systém soc. zabezpečení, rodný list


  Přednáška kombinovaná se seminární formou výuky (překlady domácí i na hodinách, společná rozprava o jednotlivých překladových řešeních a obtížných pasážích).

  Povinná docházka (75%).

  Plnění zadaných domácích úkolů (studium slovní zásoby a syntaktických konstrukcí z~jednotlivých typů textů).

  Včasné odevzdání všech zadaných domácích překladů.

  Odevzdání závěrečného bodovaného překladu.  Kurz seznamuje studenty se základními termíny řecké filosofie (a s jejich latinskými ekvivalenty). Jeho cílem je vštípit studentům terminologický základ pro studium dějin filosofie a zároveň jim nastínit systematické členění filosofie díky seřazení probíraných termínů podle jednotlivých filosofických disciplín.

  Kurz je koncipován jako úvod do teorie fikce a fikčnosti. Představuje hlavní teoretické koncepty fikce a ukazuje je v historických souvislostech, též poukazuje na jejich silné a slabé stránky. Umožňuje studentům získané znalosti aplikovat na konkrétní fikční i nefikční literární texty.
  Probírané okruhy
  • Koncepty fikčnosti
  • Diskursivní pojetí fikce
  • Fikční a nefikční reference
  • Fikční a faktuální narativ
  • Modernistická fikce a historie
  • Postmodernistická fikce a historie
  • Realistický narativ
  • Typologie fikčních světů
  • Autobiografie a autofikce
  • Literární mýtus
  • Fantastická literatura.

  Seminář představuje základní pojmy a problémy literární teorie. Tyto pojmy budou sledovány v historickém kontextu, v návaznosti na tradici poetiky a rétoriky,ale i filozofie, estetiky a jiných disciplín, a budou reflektovat též základní problémy obecné literární vědy. • Součástí semináře bude interpretace vybraných teoretických a uměleckých textů.

  Po ukončení kursu studenti získají: • - znalost základní literárně teoretické terminologie z oblastí poetologie, genologie, versologie a naratologie; • - znalost základních literárně teoretických přístupů a strategií k interpretaci literárních textů; • - schopnost aplikovat tyto znalosti a strategie na analýzu konkrétních literárních textů • - schopnost používat primární a sekundární literárněteoretickou literaturu.

  E-kurz RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu.

  Přednáškový kurz se věnuje dějinám antické filosofie od počátků až po Aristotela. Studenti se seznámí s vývojem antické filosofie, s hlavními postavami a problémy tohoto období.

  Podpora pro kurzy PBB009 Odborná praxe a supervize I. (jaro) a PBB013 Odborná praxe a supervize II. (podzim)

  Kurz SUP002 či UZB002 Školní pedagogika je věnován základním tématům školní pedagogiky: učitelství a profesi učitele, žákovi jako subjektu výchovy a vzdělávání, komunikaci ve školní třídě, škole jako specifické instituci, kurikulu, systému současného školství v ČR, nejnovějším trendům a alternativním školským teoriím či vzdělávací politice. Kurz má seminární podobu a je postaven na třech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu nabízených materiálů a aktivní diskuzi studentů a vyučujícího prostřednictvím webináře.

  Na kurz Školní pedagogika navazuje prakticky orientovaný kurz UZB003 či SUP003 Školní didaktika a kurz zaměřený na inkluzivní vzdělávání UZB005 či SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika (oba vypisované v JS).

  Samostatně průchozí kurz určený k přípravě na StZk.

  In this course you can find information about the course content, requirements, reading and quizzes for the course. 

  Kurz se věnuje četbě a procvičování textu v psaném stylu (shumianyu); důraz se klade na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.

  The aim of this course is to be able to function in English in the field of education and use of digital technologies. Specifically, to be able to understand specialized texts when reading and listening and they will be able to use the terminology and specific vocabulary when speaking and writing.

  Students will have an opportunity to demonstrate their theoretical and practical knowledge from other courses in debates, discussions, writing ICT posters and blogs and running workshops while using English as the medium of communication in the course. The topics of discussions are subject to negotiations and suggestions of the students and their needs.

  Example topics that could be researched during this course include:
  - flipped classroom
  - project-based learning, problem-based learning
  - task-based learning
  - blended learning
  - online education (engagement, online interaction, synchronous/asynchronous, etc.)
  - gamification
  - learning management systems (Moodle, Google Classroom, Blackboard, etc.)
  - Presence (teacher, cognitive, social)
  - Assessment and feedback with technology

  For more information see https://is.muni.cz/auth/course/phil/podzim2021/CJVAICT?lang=en

  Online kurz, který vás provede celým procesem práce s daty v humanitních vědách od jejich získávání digitalizací, nebo přímo z digitálních zdrojů, přes čištění, zpracování a analýzu rozličných typů dat, po prezentaci formou vizualizace nebo publikování a závěrečnou archivaci. Dozvíte se mimo jiné, jak probíhá digitalizace starých tisků a knih v praxi, jak neuronové sítě pomáhají počítačům “vidět” obrazové materiály, jak díky počítači přečíst stovky knih, proč síťová analýza zajímá epidemiology, historiky i sociology, nebo jak pomocí vizualizací dat bojovat proti chorobám či zločinu.

  Digital Humanities pro pomocné vědy historické I-III, Program na podporu využití technologií ve výuce

  (MUNI/FF-ELEARN/0050/2020, 0167/2021, 0764/2021)

  Kurz uzavírá čtyřsemestrální cyklus výuky finštiny pro neoborové studenty. Stejně jako BAX203 očekává kromě aktivity v ELFu také účast na pravidelných setkáváních.

  Přednášky teatrologické společnosti jsou spoluorganizovány Teatrologickou společností s podporou Institutu umění – Divadelního ústavu (Praha) a brněnskou Katedrou divadelních studií FF MU. 

  Přednášky jsou otevřené jak studujícím, badatelkám a badatelům v oblasti teatrologie a příbuzných oborů, tak i všem dalším zájemcům. V rámci programu se konají přednášky hostů z jiných kateder, ústavů a dalších odborných pracovišť i hostů působících mimo akademickou sféru. Témata přednášek se vztahují k divadlu v jeho nejširším pojetí.