Installation for 22/23
You are in a new installation for the academic year 2022/2023. You can already transfer your older courses to this installation or create new courses in it. Please read the prepared instructions
During the holiday season, there may still be minor setup changes to the installation.


  Available courses

  E-learningový doplněk běžné výuky předmětu Kurz správného psaní pro nebohemisty. Kurz si klade za cíl upevnit a dále rozšířit poznatky a vědomosti o současné české kodifikaci a také umožnit studentům získané dovednosti správného psaní samostatně procvičit na různých typech úloh.

  Cílem kurzu Korektorská cvičení II. je ukázat, že text musíme vnímat jako celek. I opravování dílčích pravopisných chyb by mělo text stmelovat a ke správně provedené korektuře nestačí jen odstranit gramatické chyby, je důležité uhlídat i jednotnost celého textu.

  E-learningový doplněk běžné výuky předmětu Kurz správného psaní pro nebohemisty. Kurz si klade za cíl upevnit a dále rozšířit poznatky a vědomosti o současné české kodifikaci a také umožnit studentům získané dovednosti správného psaní samostatně procvičit na různých typech úloh.

  Cílem kurzu Korektorská cvičení je seznámení studentů se zásadami korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a základní znalost korektorských značek. Zaměříme se na správné používání korektorských značek, vyznačování pravopisných, syntaktických, typografických a věcných chyb v textu, dodržování typografických pravidel. Kurz je zaměřen prakticky.

  Profilující/základní kurz vedlejšího studijního plánu navazujícího magisterského studia bohemistiky a studijních plánů učitelského studia. Jeho cílem je podat shrnující a rozšiřující poučení o podstatných aspektech studia českého jazyka a klíčových oblastech jazykovědné bohemistiky. Zvláštní pozornost je věnována tématům akcentovaným výzkumem v ÚČJ FF MU a ve spolupracujících brněnských odděleních ÚJČ AV ČR.

  Během semestru studenti získají základní znalosti a dovednosti v oblasti aktivního i pasivního překladu základních typů obchodních, administrativních, komerčních a marketingových textů a textů z oblasti cestovního ruchu. Kurz je zaměřen především na osvojení si základní slovní zásoby a specifických syntaktických konstrukcí.

  Po absolvování kurzu budou studenti schopni produkovat adekvátně přeložené texty, které budou psány kultivovaným jazykem prostým stylistických i gramatických chyb a překlepů.

  OBSAH:

  1. Ekonomika

  2. Banky a finance

  3. Mezinárodní vztahy

  4. Cestovní ruch

  5. Trh práce, politika zaměstnanosti

  6. Systém soc. zabezpečení, rodný list


  Přednáška kombinovaná se seminární formou výuky (překlady domácí i na hodinách, společná rozprava o jednotlivých překladových řešeních a obtížných pasážích).

  Povinná docházka (75%).

  Plnění zadaných domácích úkolů (studium slovní zásoby a syntaktických konstrukcí z~jednotlivých typů textů).

  Včasné odevzdání všech zadaných domácích překladů.

  Odevzdání závěrečného bodovaného překladu.  Kurz seznamuje studenty se základními termíny řecké filosofie (a s jejich latinskými ekvivalenty). Jeho cílem je vštípit studentům terminologický základ pro studium dějin filosofie a zároveň jim nastínit systematické členění filosofie díky seřazení probíraných termínů podle jednotlivých filosofických disciplín.

  Kurz je koncipován jako úvod do teorie fikce a fikčnosti. Představuje hlavní teoretické koncepty fikce a ukazuje je v historických souvislostech, též poukazuje na jejich silné a slabé stránky. Umožňuje studentům získané znalosti aplikovat na konkrétní fikční i nefikční literární texty.
  Probírané okruhy
  • Koncepty fikčnosti
  • Diskursivní pojetí fikce
  • Fikční a nefikční reference
  • Fikční a faktuální narativ
  • Modernistická fikce a historie
  • Postmodernistická fikce a historie
  • Realistický narativ
  • Typologie fikčních světů
  • Autobiografie a autofikce
  • Literární mýtus
  • Fantastická literatura.

  Seminář představuje základní pojmy a problémy literární teorie. Tyto pojmy budou sledovány v historickém kontextu, v návaznosti na tradici poetiky a rétoriky,ale i filozofie, estetiky a jiných disciplín, a budou reflektovat též základní problémy obecné literární vědy. • Součástí semináře bude interpretace vybraných teoretických a uměleckých textů.

  Po ukončení kursu studenti získají: • - znalost základní literárně teoretické terminologie z oblastí poetologie, genologie, versologie a naratologie; • - znalost základních literárně teoretických přístupů a strategií k interpretaci literárních textů; • - schopnost aplikovat tyto znalosti a strategie na analýzu konkrétních literárních textů • - schopnost používat primární a sekundární literárněteoretickou literaturu.

  E-kurz RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu.

  Přednáškový kurz se věnuje dějinám antické filosofie od počátků až po Aristotela. Studenti se seznámí s vývojem antické filosofie, s hlavními postavami a problémy tohoto období.

  Kurz poskytuje základní vhled do české vzdělávací politiky a situace českého vzdělávacího systému v kontextu evropských vzdělávacích strategií. Měl by přispět k porozumění změnám, k nimž dochází a jež lze v oblasti vzdělávání a školství očekávat v blízké budoucnosti v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Obsahem kurzu jsou tematické okruhy, které poskytují informaci o vývoji a stávající situaci v oblasti české vzdělávací politiky a českého vzdělávacího systému.Konkrétními tématy jsou: Vývoj, současný stav a perspektivy českého vzdělávacího systému; Vývoj (periodizace) a analýza české vzdělávací politiky od 90. let do současnosti; Vzdělávací strategie EU jako kontext pro vzdělávací politiku ČR; Základní charakteristiky vzdělávacích systémů nových členských zemí (středoevropské a východoevropské země). Dalším okruhem, na který je kurz zaměřen, jsou jednotlivé (vybrané) klíčové principy vzdělávací politiky, jež jsou deklarovány v evropských demokraciích a jež jsou východiskem evropské vzdělávací politiky, stejně jako české vzdělávací politiky.

  V elektronickém kurzu naleznete podpůrné materiály pro předmět s kódem KR011 (Antická řecká literatura I). Jedná se zejména o ukázky dochovaných primárních textů řecké literatury z období archaického a klasického (ca 8.–5. stol. př. n. l.) a osnovy jednotlivých hodin. Jsou tu rovněž bonusové materiály v podobě odkazů na zajímavé diskusní pořady na internetu, mapek apod. Elektronický kurz jako takový nemá žádné oficiální ukončení, pro informace k ukončení klasického kurzu viz anotace v IS.

  Tento kurz je stručným průvodcem řeckým a římským mytickým pantheonem. Je určen všem zájemcům o antickou mytologii. Důraz je přitom kladen na informace získané přímo z antických pramenů. Vzhledem k velkému počtu studentů v seminárních skupinách se bude kurz v tomto semestru odehrávat výhradně v elektronickém prostředí (zde v elfu a v MS teams). Zde (v elfu) naleznete nahrané přednášky, osnovy k jednotlivým přednáškám, primární antické texty, z nichž čerpáme znalosti o mytologii, odkazy na diskuse k tématu na internetu apod. Elektronický kurz jako takový nemá žádné oficiální ukončení, pro informace k ukončení klasického kurzu viz anotace v IS.


  Eposy Ílias Odysseia, připisované slepému řeckému básníku Homérovi, stojí na počátku evropské literatury a lze říci, že žádné jiné básnické dílo neovlivnilo tolik celosvětovou kulturu jako ony. Obě díla byla a jsou studnicemi motivů, typů postav i postupů ve všech literárních druzích i žánrech od starověku až po dnešní dobu a ovlivnila i řadu dalších uměleckých forem.

  Elektronický kurz poskytuje podporu kurzu kontaktnímu s kódem ARTS004 (Homér a evropská literatura). Ten sestává z přednášek uvádějících do různých typů recepce homérských děl v různých prostředích i obdobích od antiky do středověku, s výhledem do moderní literatury i dalších uměleckých forem. V elektronickém kurzu naleznete zejména textové ukázky, osnovy jednotlivých hodin a v době distanční výuky také nahraná videa z přednášek (pokud příslušný vyučující nepřednáší přímo v MSteams). Dále tu jsou rovněž bonusové materiály v podobě odkazů na zajímavé diskusní pořady na internetu, mapek apod. Elektronický kurz nemá žádné oficiální ukončení, účastníci tak získávají kredity pouze absolvováním příslušného kontaktního kurzu.

  Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci v České Republice, se bude výuka řecké literatury v tomto semestru odehrávat výhradně v tomto elektronickém prostředí. V kurzu naleznete  materiály pro kurzy s kódem KR012 (Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období), KRMgr03 (Antická řecká literatura: římské období) a pro část předmětu MED05 (Přehled antické řecké literaturyJedná se o nahrané přednášky k jednotlivým tématům, o ukázky dochovaných primárních textů řecké literatury z období helénistického a římského (ca 3 stol. př. n. l.–5. stol. n. l.) a osnovy jednotlivých hodin. Jsou tu rovněž bonusové materiály v podobě odkazů na zajímavé diskusní pořady na internetu, mapek apod. Elektronický kurz nemá žádné oficiální ukončení, účastníci tak získávají kredity pouze absolvováním příslušných kontaktních kurzů. Pro informace k ukončení těchto klasických kurzů viz anotace v IS.

  Pokračování kurzu antické mytologie navazuje na mýty o bozích, probrané v podzimním semestru, výkladem lokálních hérójských pověstí. Kurz je členěn převážně geograficky podle místa, v němž byl daný mýtus prezentován a zahrnuje rovněž základní informace o různých typech recepce příslušných mýtů. K náplni kurzu viz anotace k předmětu v ISu.

  V kurzu naleznete materiály pro předmět s kódem MED05 (Přehled antické řecké literatury)Jedná se o ukázky dochovaných primárních textů řecké literatury z období archaického až helénistického (ca 8. stol.–30 př. n. l.) a osnovy jednotlivých hodin. Jsou tu rovněž bonusové materiály v podobě odkazů na zajímavé diskusní pořady na internetu, mapek apod. Elektronický kurz jako takový nemá žádné oficiální ukončení, pro informace k ukončení klasického kurzu viz anotace v IS.

  Jazyková cvičení jsou koncipována jako systematický výcvik v praktické znalosti jazyka, jehož cílem je vytvoření komplexních jazykových předpokladů a řečových návyků nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci v ruštině na běžná témata každodenního života. Součástí cvičení je i intenzivní nácvik mluvnických tvarů podle slovních druhů a jejich správné užití v minimálních i širších řečových kontextech. Kurz slouží jako podpora při zvládnutí problémových dovedností.

  Cíle předmětu
  Cílem jednosemestrálního kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými i praktickými otázkami z oboru translatologie a s historií překladu a překladatelství.
  V úvodním bloku se studenti seznámí se základními pojmy translatologie, se základními přístupy ke zkoumání překladu, s druhy překladu a základními translatologickými teoriemi (např. teorie ekvivalence).
  V druhém bloku, nazvaném procesní translatologie, se studenti seznámí s jednotkami překladu, fázemi překladatelovy práce, překladovými transformacemi a různými strategiemi a metodami, které se nejčastěji využívají v procesu překladu.
  Následovat budou speciální teorie překladu, které řeší nejrůznější teoretické i praktické aspekty překladu a překladatelství. Zde se studenti blíže seznámí např. s teorií ústního a písemného překladu, se specifiky překladu v jazykovém páru čeština–ruština, s rozdílnou stratifikací obou jazyků, problematikou audiovizuálního překladu a titulkování a dalšími teoriemi.
  Čtvrtý blok je věnován české, ruské i celosvětové historii překladu a překladatelství od nejstarších dob po současné nejmodernější translatologické teorie, jako je např. teorie polysystémů, teorie skoposu, systémové teorie, kulturologický aspekt v překladu a podobně.
  V závěrečném bloku se studenti v krátkosti seznámí s praktickými otázkami aplikované translatologie (cenotvorba, podnikatelské začátky, CAT tools, …), s didaktikou a kritikou překladu, kterou si v rámci zadaného úkolu také sami vyzkouší.
  Výstupy z učení
  Student bude po absolvování předmětu schopen:
  - pracovat se základními pojmy oboru translatologie, využívat tyto znalosti při četbě odborné translatologické literatury a při tvorbě vlastních odborných textů;
  - popsat překladatelské strategie a metody, zvolit pro konkrétní překladatelské zadání v konkrétní situaci nejvhodnější strategii a metodu;
  - popsat a odůvodnit různé přístupy k překladu dle různých historických a geografických měřítek;
  - v základních rysech se vyznat v praktických aspektech překladatelství, jako například cenotvorba, překladatelské nástroje, podnikatelské začátky, zdroje informací pro překladatele a podobně;
  - napsat anotaci knihy, ediční návrh, kritiku překladu, umět samostatně řešit konkrétní praktické překladatelské problémy.
  Osnova
  • 1. Všeobecná teorie překladu.
  • 2. Procesní translatologie.
  • 3. Speciální teorie překladu.
  • 4. Historie překladu.
  • a) Překlad a překládání v celosvětovém kontextu od nejstarších dob.
  • b) Vybrané překladatelské teorie nejnovější doby.
  • c) Překlad a překládání v českých zemích.
  • d) Překlad a překládání na Rusi a v Rusku.
  • 5. Aplikovaná translatologie.
  • a) Praktické aspekty překládání.
  • b) Kritika a metatexty o překladu.
  • 6. Prezentace vlastních edičních návrhů, kritiky překladu, řešení konkrétních překladatelských problémů (modelové situace).

  Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými pojmy literární teorie a jejími metodologickými nástroji. Na konci kursu bude student schopen rozumět vývoji literárněvědných metod a základních kategorií literární teorie, jakož i struktuře literární vědy a jejímu současnému stavu se zřením k ruskému a slovanskému specifiku literárněvědné metodologie a teorie.

  Tento předmět je koncipován ve dvou rovinách: 1) jako obecná koncepce světové literary 2) jako přehled toho, co se za světovou literaturu může pokládat Výklad je veden z časové perspektivy tak, že to, co je nám časově blíže, je podáno podrobněji, to, co je nám vzdálenější, jen v základních obrysech (to se týká zejména starověkých literatur a antiky). Jsou také naplňována dvě závěrečná slova z názvu předmětu: Vývoj světové literatury je konfrontován se slovanským literárním materiálem, ukazuje se, jak slovanské literatury čerpaly z této tradice, jak jí využívaly a jak a nakolik se stávaly její součástí a vytvářely její nosné, perspektivní linie.

  Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými etapami, pojmy, koncepcemi a strategiemi jednoho z nejvlivnějších směrů literárněteoretického bádání dvacátého století.

  Student bude po absolvování kurzu schopen: a) orientovat se v základních stádiích vývoje literárněvědného strukturalismu; b) charakterizovat specificika jádrových konceptů daných období; c) nahlédnou literárněvědný strukturalismus na pozadí celkové teorie literatury.

  Kurz se zaměří na ústřední motiv Platónovy filosofie - nauku o idejích. Seznámí Vás se základními skutečnostmi a problémy, s nimiž se nauka u Platóna i u pozdějších myslitelů setkala.

  Náplní kurzu je kvalifikovaná diskuse na hodinách o pramenných textech k nejstarší řecké filosofii až po Aristotela. Seminář má sloužit jako podpora a prohloubení povinných Dějin filosofie I.

  Cílem kurzu je podat přitažlivou formou základní poučení o češtině a jejích zajímavostech, a to v šíři a hloubce, kterou by měl obsáhnout každý vysokoškolsky vzdělaný člověk. Posluchači jsou zároveň seznamováni s moderními přístupy ke studiu jazyka i s počítačovými nástroji a elektronickými materiálovými zdroji, s nimiž může pracovat nejen lingvista, ale i laik. Předmět je určen všem zájemcům o poznávání češtiny a jazyka vůbec, tedy ne pouze posluchačům filologických nebo jiných humanitních oborů. Přednášky vedou přední odborníci z Ústavu českého jazyka FF MU, kteří se specializují na jednotlivá témata, případně přizvaní hosté. 

  Předmět se opírá o velmi kladně hodnocený celofakultní kurz na FF MU ARTS009, přizpůsobuje se však více posluchačům z nefilologických oborů a výrazněji akcentuje současnou situaci češtiny i aktuální tendence jejího vývoje.