Nápověda pro studenty

1. Co je to ELF?


Filozofická fakulta MU provozuje e-learningový systém s názvem ELF, který většinu studentů FF MU provází po celou dobu jejich studia. Jako podporu klasické prezenční výuky totiž většina vyučujících používá právě kurzy v ELFu, kde shromažďují studijní materiály a vytváří pro studenty různé online aktivity. Splnění podmínek v rámci kurzů proto často bývá i jednou z podmínek absolvování předmětů.

Systém elektronických kurzů tvoří páteř celého ELFu. E-learningové prostředí na FF však zahrnuje i další systémy, které nabízí učitelům i studentům k využití.

Jak ELF funguje?

Studenti v ELFu využívají online kurzy, které jsou součástí výuky předmětů na FF MU. Po přihlášení do ELFu má každý student k dispozici seznam kurzů, do kterých ho vyučující zapsal. V jednotlivých kurzech pak pracuje s obsahem, který zde vyučující  (případně asistent) vytvořil a kterým prochází podle jejich instrukcí.

Na stránce První kroky studenta si přečtěte více o tom, jak s prací v ELFu začít. 

Jak budu ELF využívat?

Kurzy v ELFu nabízí širokou škálu nástrojů, kterých vyučující v kurzech využívají. Nejdůležitější vždy je procházet kurzem podle instrukcí vyučujícího. Nároky a požadavky na absolvování kurzu učitelé studentům zpravidla sdělují v úvodu kurzu (buď přímo na jeho hlavní straně, nebo ve zvláštním materiálu). Prvním krokem každého studenta v kurzech by proto mělo být prostudovat si informace o organizaci kurzu (případně vyžádat si tyto informace od vyučujícího předmětu, pokud v kurzu nejsou).

Kurzy jsou rozčleněny do různého počtu témat/kapitol, které obsahují studijní materiály (webové stránky, PDF dokumenty a další) a činnosti  (testy, odevzdávárny úkolů apod.). Nejčastěji tedy student postupuje tak, že se zaměří na aktuální téma/kapitolu, kde prostuduje předložené studijní materiály a poté splní navázané studijní činnosti. 

Organizace kurzu, tedy to, jak bude student kurzem procházet, jak a co v něm bude studovat a jaké činnosti bude plnit se může kurz od kurzu výrazně lišit, a to především v závislosti na obsahu vlastního předmětu a účelu online aktivit.

Co je součástí ELFu?

E-learningové prostředí FF MU – ELF – v současné době tvoří několik vzájemně propojených systémů:

 • Moodle: prostředí pro správu online kurzů

  Hlavní e-learningový systém (LMS), ve kterém mohou učitelé pro studenty vytvářet a spravovat online kurzy (popsané výše), kterými buďto doplňují prezenční výuku nebo které slouží pro vedení výuky probíhající zcela výhradně online (tj. bez prezenční části).

 • Urkund: systém pro kontrolu plagiátů

  Studentům je u vlastních prací odevzdaných do Moodlu dostupné základní hodnocení shody s externími zdroji. Urkund kontroluje práce jak oproti vlastní obsáhlé celosvětové databázi textů, tak proti ostatním textům odevzdaných studenty jinde v ELFu. U každého odevzdaného úkolu si tedy můžete sami zhodnotit, jak vyhovuje požadavkům na správnost citací a uvádění použité literatury.

 • Medial: fakultní knihovna médií (media library)

  Medial plní funkci celofakultní knihovny médií (něco jako fakultní youtube), tedy jednotného prostoru, ve kterém lze vytvářet, spravovat a sdílet audio a video materiály pro výuku a další účely.

 • Relay: nástroj pro záznam plochy
  Pomocí nástroje Techsmith Relay lze vytvořit záznam plochy počítače a doplnit jej mluveným komentářem, umožňuje tak snadno vytvářet výukové tutoriály nebo komentované prezentace.

Nápovědu a pokyny, jak pracovat v jednotlivých částech ELFu naleznete v navigačním bloku vlevo, v sekci Podrobné návody.


Další e-learningové systémy na FF MU

E-learning v IS MU

Některé předměty na FF MU mohou využívat e-learning, který je součástí IS MU (e-learning v ELFu a IS MU jsou dva odlišné systémy). Podporu e-learningu v ISu zajišťují fakultní e-technici, pracující pod vedením Fakulty informatiky MU. Volba, zda daný předmět bude mít online podporu v ELFu nebo ISu je zcela na rozhodnutí konkrétního vyučujícího a většinou odráží jeho potřeby a cíle zapojení e-learningu.

Důvodů, proč Filozofická fakulta používá jako e-learningová řešení souběžně ELF i IS MU, je hned několik. Přečíst si o nich můžete v textu oficiálního vyjádření vedení FF MU na stránkách nápovědy pro učitele. 

Nástroje Google na MU

Poměrně nedávno došlo k napojení univerzitních účtů studentů a učitelů na balík nástrojů Google Apps EDU, díky kterému je nyní možné snadno a efektivně využívat i kancelářské a vzdělávací nástroje společnosti Google (přístup přes jednotné přihlášení v rámci IS MU). Nástroje Google jsou často ideálním řešením pro skupinovou a projektovou výuku a v tomto smyslu mohou vhodně doplňovat online kurzy v ELFu – jejich možné zapojení v daném předmětu je opět v gesci konkrétního vyučujícího.