Pozor! Nacházíte se ve staré verzi ELFu, která slouží jako archiv. 

Aktuální verzi ELFu naleznete na adrese elf.phil.muni.cz.

  Tilgjengelige kurs

  The objective of the second part of the two-semester survey lecture-based course is to focus the attention of students of the Masters’ Translation programme on selected topics and issues in theory of translation, in a more practically oriented way. The practice-orientedness of the second part of the course is based on the assumption that every translation is a “theory of translation” of a kind (Chesterman); theory will be taught with references to specific text materials and students will be recommended exercises developing their translation skills. The objective of the course is to develop in students of the English-Language Translation programme at the more advanced stage of their study a) an ability to rely, besides their practical translation experience, on the results of current developments in Translation Studies consistently and systematically; b) a (mainly procedural) knowledge base for asking relevant questions about translation and translating in their current contexts including the changing shape of the profession and for searching for answers to them in creative and methodologically solid ways, among other things in their own diploma thesis research.

  The aim of the course is to provide information and application of pragmatic principles and their manifestation in spoken and written discourse. At the end of the course students should be able to: understand and explain basic pragmatic concepts such as implicature, cooperative principle, indirectness, politeness principle, speech acts, etc., and analyze both spoken and written texts, applying these concepts.

  Projekt v rámci kurzu ROMU2A002 IT ve výuce jazyků, vytvořen za účelem procvičování manipulace s novými výukovými materiály. 

  Po absolvování předmětu Fyziologie nervového systému zná student strukturu a funkci nervového systému - od úrovně buněčné, přes funkci jednotlivých oddílů a jejich vzájemné propojení, až po biologický podklad vyšší mozkové činnosti (např. paměť, emoce, řeč). V rámci jednotlivých kapitol budou studenti znát patofyziologický mechanismus vzniku vybraných onemocnění nervového systému.

  Toto je povinný kurz na SJS zabývající se moderní historií Japonska.

  Kurz uzavírá čtyřsemestrální cyklus výuky finštiny pro neoborové studenty. Stejně jako BAX203 očekává kromě aktivity v ELFu také účast na pravidelných setkáváních.

  Kurz představuje e-learningovou podporu stejnojmenného předmětu, jehož cílem je představit vývojový proces formování současných spisovných jihoslovanských jazyků jako děj, který měl určité styčné momenty, ale i velmi zajímavá vývojová specifika. První slovanský spisovný jazykový útvar, staroslověnština, byl zformován v jihoslovanském prostoru sv. Konstantinem-Cyrilem a jeho bratrem sv. Metodějem. Po krátké velkomoravské epizodě dosáhl výrazného rozkvětu u Bulharů, Srbů a Chorvatů. Zatímco v bulharském a srbském státu se rozvíjelo písemnictví v cyrilici, u Chorvatů to byla nejprve původní hlaholice. Cyrilice a latinka se objevily až později. Nástup novověku znamená další rozvoj především regionálního písemnictví v chorvatských zemích, který kontinuálně probíhá až do období tzv. ilyrismu v první pol. 19. století; písemnictví u Srbů a Bulharů je v důsledku osmanské poroby výrazně omezeno. 16. století a reformační hnutí také znamená první projevy písemnictví a péče o jazyk u Slovinců. V 18. století ožívá kulturní, a tedy i literární činnost mezi uherskými Srby, v druhé polovině 18. století mezi Slovinci, v bulharském prostředí až v první polovině 19. století.

  An introduction to some of the many ways in which political themes have been treated in fictions in various media from the 18th century to the present. Readings and film viewings will offer a survey of selected stories, principally American but also British, focused on politicians and government leaders, on political events and movements, and on imagined “utopian” or “dystopian” political futures. Topics to be discussed include the various uses of political fictions; recurring themes and their transformations in different periods and for different artistic purposes; and how fictions have anticipated and responded to real events, thereby contributing to the evolution of the Anglo-American “political imaginary.”

  "Mr. Smith Goes to Washington" movie poster, 1939

  Historical survey of the origins and evolution of the English-speaking cultural regions of North America, including: settlement patterns and sources of regional diversity; immigration and ethnic subcultures; industrialization, urbanization and suburbanization; the development and geographical distribution of contemporary political cultures and identities; and the geographical dimensions of contemporary political and cultural conflicts.


  • Teorie množin jako formální systém a prostředek výstavby matematických disciplín
  • Relační a operační struktury na množinách 
  • Grafy, orientované a neorientované
  • Binární operace
  • Konkrétní algebraické struktury - grupy, pologrupy, monoidy, svazy 
  • Fuzzy přístupy
  • Statistika a pravěpodobnost 
  • Formální jazyky

  Kurz představuje studentům základní literárněteoretické koncepty 20. století (Nová Kritika, pozitivismus, formalismus, strukturalismus, recepční estetika, teorie fikčních světů, kognitivní vědy).
  Seminář se opírá o kritickou analýzu odborných textů, které jsou dostupné v digitalizované podobě v ISu a o nichž budou studenti na základě domácí přípravy v semináři diskutovat.
  Probírané okruhy
  • pozitizivismus
  • nová kritika
  • formalismus
  • český strukturalismus
  • francouzský strukturalismus
  • poststrukturalismus
  • fenomenologie a hermeneutika
  • teorie fikčních světů
  • kognitivní naratologie

  Kurs seznamuje studenty se základními pojmy, koncepcemi a strategiemi moderní teorie vyprávění, seznámení s jejich hlavními vývojovými etapami, souvislostmi s ostatními disciplínami a přístupy a též s jejich specifiky.
  Plánované okruhy:
  • Poetika a teorie vyprávění
  • Formalistický přístup k narativu
  • Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy
  • Francouzské zdroje teorie vyprávění
  • Francouzská nartologie
  • Kognitivní naratologie
  • Teorie fikčních světů
  • Dodatečná témata podle dohody

  Závěrečný test k předmětům ARTS013 a JSB150 Slovanské areály.

  Elfová podpora pro kurz PBB004 Základy poradenství.

  Podpora pro kurz PGM510 Česká vzdělávací politika.

  Podpora pro kurz PGMK510 Česká vzdělávací politika

  Cílem semináře je představit studentům sociální sítě v~souvislosti s~literárním, resp. audiovizuálním dílem – tedy jako jeho možnou motivickou složku, anebo jako případnou platformu pro jeho šíření. Posluchačky a posluchači se v~kurzu dozví něco o~dystopických, resp. utopických dílech začátku 20. století, které vznik digitálních sociálních sítí předjímaly. Věnovat se budeme též teoretickým přístupům, které danou problematiku uchopují (Patrick Jagoda, Albert László Barabási, Franco Moretti). Zaměříme se také na komparativní analýzu soudobějších narativních děl, která přímo vycházejí z~již existujících sociálních sítí. Vedle prozaických textů se okrajově zaměříme i na poezii – na básně generované neuronovou sítí, případně na bující fenomén instabásníků a bookstagrammerů.

  In this course, we will analyze certain textual and audiovisual works that are, in various ways, linked to the subject of social networks and digitality. We will also go through different theoretical approaches (Barabási, Moretti, Jagoda).

  We will focus on comparative analyses of the studied material, applying the given theoretical approaches on the examined works. Despite the key topic being mainly narrative (utopian and/or dystopian) works, we will also partially discuss the matter of poetry and digitality.


  Materiály v e-learningovom kurze slúžia ako doplnkové študijné materiály k predmetom novej akreditácie klasickej archeológie: KLA_009 Architektura a urbanismus římských sídel z archeologické perspektivy, KLA_010 Římské monumentální umění a jeho význam, KLA_011 Hranice římského světa, KLA_012 Základy hmotné kultury římského světa a KLA_013 Seminář k archeologii západního Středomoří.

  Cieľom kurzu je predloženie ďalších materiálov na štúdium rímskeho sveta, ktoré poslucháčom umožnia vyniknúť v okruhu tohto poznania. Tieto dokumenty vychádzajú z aktuálnej zahraničnej literatútry a sú doplnené o obrazovú dokumentáciu z archívu autorov.


  Podpora pro kurz PBB009 Odborná praxe a supervize I.

  The objective of the lecture is to talk about the selected topics of English grammar. Students will be able to understand the nuances of English grammar and will be able to apply their skills in practice. As a result, they will increase their proficiency in English.

  Kurs je prakticky zaměřen, na hodinách se čtou a překládají texty psané ve formálním stylu moderní čínštiny (shumian yu). Obsah textů je různorodý, od mediálních zpráv po naučná pojednání. Platforma elf má slúžiť na samostatnú prípravu študentov ny hodiny. 

  Kurz SUP002 či UZB002 Školní pedagogika je věnován základním tématům školní pedagogiky: učitelství a profesi učitele, žákovi jako subjektu výchovy a vzdělávání, komunikaci ve školní třídě, škole jako specifické instituci, kurikulu, systému současného školství v ČR, nejnovějším trendům a alternativním školským teoriím či vzdělávací politice. Kurz má seminární podobu a je postaven na třech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu nabízených materiálů a aktivní diskuzi studentů a vyučujícího prostřednictvím webináře.

  Na kurz Školní pedagogika navazuje prakticky orientovaný kurz UZB003 či SUP003 Školní didaktika a kurz zaměřený na inkluzivní vzdělávání UZB005 či SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika (oba vypisované v JS).

  Předmět Kompendium pro učitele je věnován tématům spadajícím do oblasti výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách. 

  Kurz představuje e-learningovou podporu stejnojmenného předmětu, jehož cílem je podat základní geografickou, politickou, sociální a ekonomickou charakteristiku současného Bulharska, seznámení s bulharskými reáliemi a s charakteristickými prvky života moderního bulharského národa. 

  Kurz seznamuje studenty se základy školního poradenství.