Cours disponibles

  Kurs je prakticky zaměřen, na hodinách se čtou a překládají texty psané ve formálním stylu moderní čínštiny (shumian yu). Obsah textů je různorodý, od mediálních zpráv po naučná pojednání. Platforma elf má slúžiť na samostatnú prípravu študentov ny hodiny. 

  Úvod do studia latinské filologie podává základní informaci o charakteru oboru, o jeho specializacích i o současném i minulém, českém i zahraničním vědeckém studiu ("bádání") o antickém světě, jeho jazyku, literatuře a o životě antického člověka. Snad se podaří zbavit studenty ostychu před touto donedávna tak váženou a prestižní disciplinou a ukázat jim, že mnohé, co je našem oboru tvrdé a obtížné, se stane zábavným a krásným, budeme-li studovat s radostí a se smyslem pro humor a NAUČÍME-LI SE LATINSKY (EVENT. ŘECKY) NATOLIK, ABYCHOM MOHLI ČÍST ANTICKÉ TEXTY S POTĚŠENÍM.

  V elektronickém kurzu naleznete podpůrné materiály pro předmět s kódem KR011 (Antická řecká literatura I). Jedná se zejména o ukázky dochovaných primárních textů řecké literatury z období archaického a klasického (ca 8.–5. stol. př. n. l.) a osnovy jednotlivých hodin. Jsou tu rovněž bonusové materiály v podobě odkazů na zajímavé diskusní pořady na internetu, mapek apod. Elektronický kurz jako takový nemá žádné oficiální ukončení, pro informace k ukončení klasického kurzu viz anotace v IS.

  Přednáškový kurz se bude věnovat čtyřem oblastem Platónova myšlení, které nejsou ve všech svých aspektech neoddělitelně spjaty s jeho hypotézou idejí. Cílem je ukázat, že i v těchto oblastech Platón dospěl k významným myslitelským výkonům, jež měly zásadní význam pro další dějiny myšlení.

  E-learningový doplněk běžné výuky předmětu Kurz správného psaní pro nebohemisty. Kurz si klade za cíl upevnit a dále rozšířit poznatky a vědomosti o současné české kodifikaci a také umožnit studentům získané dovednosti správného psaní samostatně procvičit na různých typech úloh.

  Podpora pro kurz Kariérové poradenství (PBM123) a Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých (PAM008).

  Děláme pokusy na pandách.

  This is the course in which you will find the MA written exams for Combined Studies 

  Kurz SUP002 či UZB002 Školní pedagogika je věnován základním tématům školní pedagogiky: učitelství a profesi učitele, žákovi jako subjektu výchovy a vzdělávání, komunikaci ve školní třídě, škole jako specifické instituci, kurikulu, systému současného školství v ČR, nejnovějším trendům a alternativním školským teoriím či vzdělávací politice. Kurz má seminární podobu a je postaven na třech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu nabízených materiálů a aktivní diskuzi studentů a vyučujícího prostřednictvím webináře.

  Na kurz Školní pedagogika navazuje prakticky orientovaný kurz UZB003 či SUP003 Školní didaktika a kurz zaměřený na inkluzivní vzdělávání UZB005 či SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika (oba vypisované v JS).

  Předmět Kompendium pro učitele je věnován tématům spadajícím do oblasti výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách. 

  Kurz představuje e-learningovou podporu stejnojmenného předmětu, jehož cílem je podat základní geografickou, politickou, sociální a ekonomickou charakteristiku současného Bulharska, seznámení s bulharskými reáliemi a s charakteristickými prvky života moderního bulharského národa. 

  Kurz seznamuje studenty se základy školního poradenství.

  Anotace kurzu
  Předmět je určen bakalářským, případně magisterským studentům. Podává základní přehled teoreticko-metodologických rámců výzkumu náboženské zkušenosti a její typologizace. Posluchači si tak osvojí pojmy jako mystická zkušenost, psychedelická zkušenost, zkušenost považovaná za náboženskou atd., naučí se rozlišovat mezi přístupy esencialismu (perennialismu), sociálního konstruktivismu a kognitivní vědy o náboženství, a poznají některé základní metodologické nástroje vhodné ke studiu náboženské zkušenosti. Během kurzu je vyžadována četba tří teoretických textů, vypracování jednoho komentáře a aktivita během seminárních diskuzí. Kurz bude uzavřen vypracováním vlastního návrhu na výzkumný projekt a jeho ústní obhajobou.

  Výstupy z učení
  • orientace v základních teoretických přístupech ke studiu náboženské zkušenosti od konce 19. století až po současnost,
  • znalost základních metod studia náboženské zkušenosti,
  • orientace v pojmech, které se ke studiu náboženské zkušenosti vážou,
  • znalost kulturních a teoretických kontextů rozdílných způsobů studia a typologizací náboženské zkušenosti,
  • schopnost porozumět teoretickým textům v anglickém jazyce,
  • vypracování vlastního návrhu výzkumného projektu.

  Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními problémy, terminologií, předmětem a metodami religionistiky. Nastiňuje též postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie a teologie. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní systematizaci religionistiky, a to jak v historickém ohlédnutí, tak v současnosti. Kurz podává přehled o historické, srovnávací, fenomenologické a hermeneutické religionistice, sociologii, antropologii, psychologii a geografii náboženství a nových naturalistických přístupech ve studiu náboženství (sociobiologie a kognitivní věda o náboženství).

   

  Po úspěšném ukončení tohoto kurzu bude student schopen:
  - vyjmenovat základní přístupy ke studiu náboženství a jejich představitele;
  - vysvětlit rozdíl mezi religionistikou a teologií;
  - určit místo religionistiky mezi příbuznými vědními obory;
  - interpretovat vědecké texty;
  - správně používat základní religionistickou terminologii;
  - ovládat základní pravidla psaní vědeckého textu.

  The aim of this course is to be able to function in English in the field of education and use of digital technologies. Specifically, to be able to understand specialized texts when reading and listening and they will be able to use the terminology and specific vocabulary when speaking and writing.

  Students will have an opportunity to demonstrate their theoretical and practical knowledge from other courses in debates, discussions, writing ICT posters and blogs and running workshops while using English as the medium of communication in the course. The topics of discussions are subject to negotiations and suggestions of the students and their needs.

  Example topics that could be researched during this course include:
  - flipped classroom
  - project-based learning, problem-based learning
  - task-based learning
  - blended learning
  - online education (engagement, online interaction, synchronous/asynchronous, etc.)
  - gamification
  - learning management systems (Moodle, Google Classroom, Blackboard, etc.)
  - Presence (teacher, cognitive, social)
  - Assessment and feedback with technology

  For more information see https://is.muni.cz/auth/course/phil/podzim2021/CJVAICT?lang=en

  Kurz má za cíl pomoci studentům v orientaci v základních znalostech lexikologie a lexikografie francouzštiny. Je koncipován jako doprovodný studijní materiál k učebnici Initiation à la lexicologie française a k přednáškám.


  This course will introduce students to a wide range of analytical techniques applied in ceramic studies providing an overview of recent archaeometric and archaeological approaches to pottery analysis and interpretation of ceramics.

  It is intended to provide knowledge on analytical methods and approaches to the study of clay artefacts, including the acquisition of practical skills on ceramics analysis and data interpretation using pXRF.