Chystáte se sem přenést své kurzy ze starého ELFu? Podívejte se na náš návod na automatizovaný přenos.Kancelář e-learningu CIT FF připravuje na podzimní semestr setkání zaměřená na sdílení zkušeností v online výuce mezi pedagogy. Prvním z cyklu těchto seminářů je setkání orientované na příklady dobré praxe v kurzech v ELFu. Jestli vás toto téma zajímá, zaregistrujte se dle níže uvedených pokynů.

Lektoři: 
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
Mgr. Veronika Něničková,
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.,

Co vás čeká?
Setkání je určeno pro zájemce, kteří chtějí přímo od ostatních vyučujících získat tipy, jak se jim podařilo zlepšit a zefektivnit kurz v ELFu. Odnesete si rady a návody, které můžete sami aplikovat, popřípadě se můžete zeptat na to, co vás zajímá a s čím potřebujete poradit ve svých kurzech.

Termín: čtvrtek 30. 9. od 13:00 do 14:30
Místo: Týmová pracovna FF MU, Arne Nováka 1, budova D, D2TYM7
Kapacita workshopu: 12 účastníků 
Cílová skupina: zájemci o získání tipů na vylepšení kurzu v ELFu

Odkaz pro přihlášení

  Available courses

  CIThulhu fhtagn

  VSTUP ZAKÁZÁN!

  Tento kurz je určen k provádění experimentů na právnících, ekonomech, fanoušcích Tommyho Wiseaua a jiných bezobratlých. Vstup všem nepovolaným je přísně zakázán a bude neprodleně ohlášen králi bramborových lidí.


  CIThulhu fhtagn!

  V elektronickém kurzu naleznete podpůrné materiály pro předmět s kódem KR011 (Antická řecká literatura I). Jedná se zejména o ukázky dochovaných primárních textů řecké literatury z období archaického a klasického (ca 8.–5. stol. př. n. l.) a osnovy jednotlivých hodin. Jsou tu rovněž bonusové materiály v podobě odkazů na zajímavé diskusní pořady na internetu, mapek apod. Elektronický kurz jako takový nemá žádné oficiální ukončení, pro informace k ukončení klasického kurzu viz anotace v IS.

  Děláme pokusy na pandách.

  Předmět Kompendium pro učitele je věnován tématům spadajícím do oblasti výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách. 

  Kurz představuje e-learningovou podporu stejnojmenného předmětu, jehož cílem je podat základní geografickou, politickou, sociální a ekonomickou charakteristiku současného Bulharska, seznámení s bulharskými reáliemi a s charakteristickými prvky života moderního bulharského národa. 

  Kurz seznamuje studenty se základy školního poradenství.

  Anotace kurzu
  Předmět je určen bakalářským, případně magisterským studentům. Podává základní přehled teoreticko-metodologických rámců výzkumu náboženské zkušenosti a její typologizace. Posluchači si tak osvojí pojmy jako mystická zkušenost, psychedelická zkušenost, zkušenost považovaná za náboženskou atd., naučí se rozlišovat mezi přístupy esencialismu (perennialismu), sociálního konstruktivismu a kognitivní vědy o náboženství, a poznají některé základní metodologické nástroje vhodné ke studiu náboženské zkušenosti. Během kurzu je vyžadována četba tří teoretických textů, vypracování jednoho komentáře a aktivita během seminárních diskuzí. Kurz bude uzavřen vypracováním vlastního návrhu na výzkumný projekt a jeho ústní obhajobou.

  Výstupy z učení
  • orientace v základních teoretických přístupech ke studiu náboženské zkušenosti od konce 19. století až po současnost,
  • znalost základních metod studia náboženské zkušenosti,
  • orientace v pojmech, které se ke studiu náboženské zkušenosti vážou,
  • znalost kulturních a teoretických kontextů rozdílných způsobů studia a typologizací náboženské zkušenosti,
  • schopnost porozumět teoretickým textům v anglickém jazyce,
  • vypracování vlastního návrhu výzkumného projektu.

  Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními problémy, terminologií, předmětem a metodami religionistiky. Nastiňuje též postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie a teologie. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní systematizaci religionistiky, a to jak v historickém ohlédnutí, tak v současnosti. Kurz podává přehled o historické, srovnávací, fenomenologické a hermeneutické religionistice, sociologii, antropologii, psychologii a geografii náboženství a nových naturalistických přístupech ve studiu náboženství (sociobiologie a kognitivní věda o náboženství).

   

  Po úspěšném ukončení tohoto kurzu bude student schopen:
  - vyjmenovat základní přístupy ke studiu náboženství a jejich představitele;
  - vysvětlit rozdíl mezi religionistikou a teologií;
  - určit místo religionistiky mezi příbuznými vědními obory;
  - interpretovat vědecké texty;
  - správně používat základní religionistickou terminologii;
  - ovládat základní pravidla psaní vědeckého textu.

  The aim of this course is to be able to function in English in the field of education and use of digital technologies. Specifically, to be able to understand specialized texts when reading and listening and they will be able to use the terminology and specific vocabulary when speaking and writing.

  Students will have an opportunity to demonstrate their theoretical and practical knowledge from other courses in debates, discussions, writing ICT posters and blogs and running workshops while using English as the medium of communication in the course. The topics of discussions are subject to negotiations and suggestions of the students and their needs.

  Example topics that could be researched during this course include:
  - flipped classroom
  - project-based learning, problem-based learning
  - task-based learning
  - blended learning
  - online education (engagement, online interaction, synchronous/asynchronous, etc.)
  - gamification
  - learning management systems (Moodle, Google Classroom, Blackboard, etc.)
  - Presence (teacher, cognitive, social)
  - Assessment and feedback with technology

  For more information see https://is.muni.cz/auth/course/phil/podzim2021/CJVAICT?lang=en

  Kurz má za cíl pomoci studentům v orientaci v základních znalostech lexikologie a lexikografie francouzštiny. Je koncipován jako doprovodný studijní materiál k učebnici Initiation à la lexicologie française a k přednáškám.


  This course will introduce students to a wide range of analytical techniques applied in ceramic studies providing an overview of recent archaeometric and archaeological approaches to pottery analysis and interpretation of ceramics.

  It is intended to provide knowledge on analytical methods and approaches to the study of clay artefacts, including the acquisition of practical skills on ceramics analysis and data interpretation using pXRF.

  Seminář představuje základní pojmy a problémy literární teorie. Tyto pojmy budou sledovány v historickém kontextu, v návaznosti na tradici poetiky a rétoriky,ale i filozofie, estetiky a jiných disciplín, a budou reflektovat též základní problémy obecné literární vědy. • Součástí semináře bude interpretace vybraných teoretických a uměleckých textů.

  Po ukončení kursu studenti získají: • - znalost základní literárně teoretické terminologie z oblastí poetologie, genologie, versologie a naratologie; • - znalost základních literárně teoretických přístupů a strategií k interpretaci literárních textů; • - schopnost aplikovat tyto znalosti a strategie na analýzu konkrétních literárních textů • - schopnost používat primární a sekundární literárněteoretickou literaturu.

  In this course you can find information about the course content, requirements, reading and quizzes for the course. 

  Kurz nabízí úvod do interdisciplinárního studia člověka jako výsledku přírodních a sociokulturních vazeb. Výzkum člověka bude nahlížen perspektivou tří oborů (archeologie, lingvistika, religionistika), které integrují přírodní, sociální a humanitní vědy. Kurz představí čtyři vzájemně provázané tematické bloky ( biologická přirozenost, individuální psychologie, sociální vztahy, sféra kultury). Kurz připravuje budoucí vědkyně a vědce, kteří vnímají propojení humanitních a přírodních věd jako něco přirozeného.

  The old logic put thought in fetters, while the new logic gives it wings. - Russell

  Kurz seznamuje se sociologickým pohledem na kriminalitu. Sociologický přístup je vymezen vůči jiným vysvětlením kriminality. V rámci kurzu studující získají přehled o vývoji paradigmat na poli kriminality, a o klíčových postavách bádání v této oblasti. Jednotlivá vysvětlení budou ilustrována praktickými příklady. Studující se naučí probírané přístupy charakterizovat, srovnat a aplikovat na konkrétní empirické jevy.  The aim of the course is to seek connections between the theory and practice of EFL didactics from the perspective of selected linguistic structures. Suggestions from practical guides for foreign language teaching will be contrasted with the findings of relevant research carried out in classroom contexts. Language teaching will be viewed both from the traditional external perspective as well as the internal perspective, i.e. teaching viewed as interaction. Options of presenting a variety of grammar points at different levels will be discussed, typical difficulties encountered by learners examined and possibilities of preparing lesson plans and teaching selected aspects of language analyzed.

  The main aim of the course is to revise and consolidate what students have already learnt, and to develop and extend their knowledge further. Using a skills-based approach, the course will prepare students for success in general as well as academic English.

  Kurz se věnuje četbě a procvičování textu v psaném stylu (shumianyu); důraz se klade na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.

  E-kurz RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu.

  Jedná se o elfovou on-line podporu ke kurzu RJ_02 Ruština pro neruštináře II, jehož sylabus byl v jarním semestru 2020 inovován.

  Digital Humanities pro pomocné vědy historické I-III, Program na podporu využití technologií ve výuce

  (MUNI/FF-ELEARN/0050/2020, 0167/2021, 0764/2021)

  Přednáškový kurz se věnuje dějinám antické filosofie od počátků až po Aristotela. Studenti se seznámí s vývojem antické filosofie, s hlavními postavami a problémy tohoto období.

  Kurz seznamuje studenty se základními termíny řecké filosofie (a s jejich latinskými ekvivalenty). Jeho cílem je vštípit studentům terminologický základ pro studium dějin filosofie a zároveň jim nastínit systematické členění filosofie díky seřazení probíraných termínů podle jednotlivých filosofických disciplín.

  Kurz slouží studentům historie jako výuková podpora přednášek z Dějin pravěku a rané doby dějinné.

  Hlavní výuková platforma kurzu HIAKb103 Dějiny pravěku pro studenty kombinovaného (dálkového) studia. Doplněna je konzultacemi ve skupině MS Teams.

  Kurz je podporou praktického kurzu mikroskopie.