Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

2. Nastavení zápisu podle ISu

2.2. Vypnutí automatického zápisu podle ISu


Fungování automatického zápisu

Po nastavení a spuštění automatického zápisu podle ISu (viz předchozí kapitola) bude v souladu s fungováním této metody probíhat zápis studentů nepřetržitě v pravidelných intervalech (20 min). Jinými slovy budou každých 20 minut aktualizována a obnovována data o zapsaných studentech v kurzu. 

Neustálá opakovaná aktualizace automatického zápisu je vhodná na začátku semestru, kdy probíhají neustálé změny v registraci a zápisu předmětu v Informačním systému, a je tedy nutné, aby do kurzu v ELFu přicházely aktuální informace o průběhu zápisu a zapsaných studentech. Stahování nových dat z ISu probíhá každých 12 hodin (brzy ráno a brzy odpoledne) - to je také maximální interval, po kterém se změny v zápisu v ISu projeví v seznamu zapsaných studentů v ELFu.

Po ukončení období pro registraci a zápis předmětů v Informačním systému probíhá aktualizace i stahování nových dat z ISu do ELFu i nadále, data o studentech však již zůstávají (kromě ojedinělých případů) neměnná. I při ponechání aktivního/zapnutého automatického zápisu podle ISu v průběhu celého semestru nebude již tedy v zápisech kurzu docházet k žádným změnám. 


Situace vyžadující vypnutí automatického zápisu

Z principů fungování automatického zápisu proto vyplývá, že ve většině případů je jedno, zda v průběhu semestru ponecháte zápis podle ISu aktivní či nikoli. 

Neustále probíhající aktualizace automatického zápisu může ale činit překážku práci s ručně vytvořenými skupinami v kurzu - pokud je učitel potřebuje používat (viz ČKD/FAQ), neboť při každé aktualizaci zápisu (po 20 min) dojde zároveň k přemazání všech ručních skupin dříve vytvořených v kurzu. 

Při zapnutém automatickém zápisu není rovněž možné vyškrtnout vybrané studenty z kurzu, což může být požadováno ve specifických případech (např. práce s jasně vymezenou skupinou studentů předmětu). Navíc pokud by zápis podle ISu probíhal nadále, vyškrtnutí studenti by se obratem do kurzu zapsali znovu.

V rámci výše uvedených případů práce v kurzu je proto nezbytné vypnout (tj. ukončit aktualizace) automatický zápis studentů podle ISu - návod uvádíme níže.

Poznámka. Při vypnutí automatického zápisu dojde k zamezení procesu opakované aktualizace zápisů studentů v kurzu, nikoli však k vyškrtnutí z kurzu. Studenti tak zůstanou v kurzu dále zapsáni a mohou v něm pracovat bez omezení. V případě potřeby je možné automatický zápis navíc kdykoli opětovně zapnout.


Postup vypnutí automatického zápisu

Přejděte na stránku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení - sekce Automatický zápis studentů podle IS MU (obr. 1). 

V poli Automaticky zapsat studenty podle IS MU zvolte možnost NE. Pro uložení změn klikněte na tlačítko "Uložit změny" na konci stránky nastavení. Takto budou vypnuty aktualizace automatického zápisu, všichni studenti zapsaní touto metodou však v kurzu dále zůstávají a mohou pracovat bez omezení.

vypnuti zapisu
Obr. 1: Vypnutí automatického zápisu podle ISu

Pozor! Nezaměňujte vypnutí automatického zápisu (viz výše) s odstraněním metody zápisu jako takové. Při odstranění metody zápisu jako takové budou totiž z kurzu odstraneni i všichni studenti zapsaní právě touto metodou (více viz kapitola Vyškrtnutí studentů zapsaných podle ISu)!