Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

2. Nastavení zápisu podle ISu

2.1. Zapnutí automatického zápisu podle ISu


Přidání a aktivace metody automatického zápisu 

Na stránce Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu ověřte, zda je metoda Automatický zápis studentů podle IS MU přidána a aktivní (obr. 1). Pokud tomu tak není, přidejte tuto metodu výběrem z rozbalovací nabídky a aktivujte ji kliknutím na ikonu se symbolem oka.

metody zapisu

Obr. 1: Aktivace metody Automatický zápisu studentů podle IS MU

 Podrobné informace o správě metod zápisu naleznete v Uživatelské dokumentaci.

Poznámka. Při založení nového kurzu v ELFu je metoda Automatický zápis podle ISu přidána a aktivována automaticky.


Nastavení parametrů automatického zápisu

Pro zadání příslušných parametrů zápisu přejděte na stránku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení - sekce Automatický zápis studentů podle IS MU (obr. 2). 

nastaveni kurzu

Obr. 2: Formulář pro úpravu nastavení vybraného kurzu

Zadejte parametry automatického zápisu podle toho, které studenty chcete do kurzu přidat (obr. 3):

nastaveni automatickeho zapisu

Obr. 3: Nastavení parametrů automatického zápisu podle IS MU

1. Období zápisu. Vyberte požadované období pro zápis studentů podle IS MU. Aktuální období je vždy chronologicky poslední v seznamu. Kromě aktuálního období máte v ELFu k dispozici i archivní údaje o zápisech z předchozích období - v případě, že některé starší údaje studentů potřebujete zpětně dohledat v ELFu. Tuto možnost je samozřejmě možné využít jen v případě a jen pro ta období, kdy byl v daném kurzu automtický zápis podle IS MU skutečně využit (tj. pro kurzy, ve kterých jste v minulosti automatický zápis nepouživali, se k předchozím obdobím vracet nelze).

2. Kód předmětu. Vložte kód přiřazený vašemu předmětu v Informačním systému. Tento kód neovlivní název kurzu v ELFu (nezaměňujte s polem "Krátký název" uvedeným výše na stránce nastavení kurzu), slouží pouze pro identifikaci odpovídajícího předmětu v IS MU. Možnosti vkládání kódu podle IS MU jsou následující:

FF0001 Nejjednodušší varianta automatického zápisu. Vložíte kód patřičného předmětu a ELF automaticky zapíše do kurzu v ELFu odpovídající studenty.
FF0001,FF0002,FF0003 Pokud potřebujete do kurzu zapsat studenty podle více předmětů v ISu, vložte jednotlivé kódy předmětů za sebou a oddělte je čárkou (bez mezer).
FF0001/A,FF0001/C Pokud chcete do kurzu zapsat pouze studenty z vybraných seminárních skupin předmětu podle ISu (jedné i více), zapisujte tyto seminární skupiny přesně podle jejich označení v Informačním systému (typicky s lomítkem). Při použití více vybraných seminárních skupin vložte jednotlivé kódy za sebou a oddělte je čárkou (bez mezer).
FF0001/A,FF0003 Výše popsaná nastavení lze libovolně kombinovat, například použít kód pro celý předmět a doplnit jej kódem pro vybranou seminární skupinu předmětu jiného.

Poznámka. Pokud do pole Kód předmětu zapíšete kód z ISu obsahující přímé upřesnění seminární skupiny (např. FF0001/A), budou do kurzu zapsáni pouze studenti této seminární skupiny. Vytvoření odpovídající skupiny v kurzu je však přesto dále závislé na nastavení položky Vytvořit seminární skupiny níže.

3. Automaticky zapsat studenty podle IS MU. Zvolte, zda chcete do kurzu v ELFu přidat pouze zapsané, nebo všechny registrované studenty předmětu v ISu. K dispozici jsou následující možnosti:

Ne Automatický zápis studentů podle ISu nebude spuštěn (bude zastaven).
Ano - Registrované studenty Do kurzu budou zapsáni všichni studenti, kteří mají předmět registrován v IS MU. Toto nastavení neumožňuje automatické vytvoření skupin kurzu podle seminárních skupin v Informačním systému (viz dále).
Ano - Zapsané studenty Do kurzu budou zapsáni všichni studenti, kteří mají předmět v IS MU zapsán. Použití tohoto nastavení můžete kombinovat podle potřeby s automatickým vytvořením skupin kurzu podle seminárních skupin v Informačním systému (viz bod 3).

4. Vytvořit skupiny v kurzu. Zvolte, zda chcete v kurzu v ELFu automaticky vytvořit skupiny kopírující rozdělení studentů do seminárních skupin v Informačním systému. Použití tohoto pole je možné pouze v případě, že jste u předchozí položky "Automaticky zapsat studenty podle IS MU" nastavili volbu "Ano - zapsané studenty". Můžete vybírat ze dvou nastavení:

Vytvořit skupiny V kurzu budou automaticky vytvořeny skupiny odpovídající seminárním skupinám v IS MU a zároveň do nich podle stejného klíče rozřazeni studenti.
Nevytvářet skupiny Studenti budou do kurzu zapsáni bez vytvoření jakýchkoli skupin.

Pozor! Pokud chcete v kurzu používat jak automaticky vytvořené skupiny podle ISu, tak skupiny vytvořené manuálně, je nutné před manuálním vytvářením skupin vypnout automatický zápis podle ISu. Pokud tak neučiníte, budou Vám ručně vytvořené skupiny periodicky mazány ve shodě s obnovou automatického zápisu (viz ČKD/FAQ).