Chystáte se sem přenést své kurzy ze starého ELFu? Podívejte se na náš návod na automatizovaný přenos.

  Tillgängliga kurser

  Highway to the Danger Zone

  Ride into the Danger Zone

  V tomto kurzu si můžete prohlédnout, jak vypadají některé materiály a aktivity v ELFu z pohledu studenta.

  Heslo pro zápis: vitrina.

  Přednáškový kurz se věnuje dějinám antické filosofie od počátků až po Aristotela. Studenti se seznámí s vývojem antické filosofie, s hlavními postavami a problémy tohoto období.

  Kurz seznamuje studenty se základními termíny řecké filosofie (a s jejich latinskými ekvivalenty). Jeho cílem je vštípit studentům terminologický základ pro studium dějin filosofie a zároveň jim nastínit systematické členění filosofie díky seřazení probíraných termínů podle jednotlivých filosofických disciplín.

  Přednáška se věnuje literatuře od poloviny 19. století do konce 19. století. Je to základní kurs uvádějící studenty do problematiky prvního století moderní české literatury s ohledem na její místo v historii a kultuře Evropy i českých zemí i s ohledem na její imanentní charakter. Soustavně jsou reflektovány dosavadní výklady literatury 19. století (jak zkoumat českou literaturu 19. stol. - předmět, metodologické podněty k výkladu dějin literatury). Důraz je kladen na souvztažnost encyklopedického výkladu a interpretaci literárních děl.

  Přednáška bude ukončena e-learningovým zápočtovým testem realizovaným v počítačových učebnách. K získání zápočtu je zapotřebí zvládnout test s úspěšností na 70%.

  Přednáška se věnuje literatuře od poloviny 19. století do konce 19. století. Je to základní kurs uvádějící studenty do problematiky prvního století moderní české literatury s ohledem na její místo v historii a kultuře Evropy i českých zemí i s ohledem na její imanentní charakter. Soustavně jsou reflektovány dosavadní výklady literatury 19. století (jak zkoumat českou literaturu 19. stol. - předmět, metodologické podněty k výkladu dějin literatury). Důraz je kladen na souvztažnost encyklopedického výkladu a interpretaci literárních děl.

  Přednáška bude ukončena e-learningovým zápočtovým testem realizovaným v počítačových učebnách. K získání zápočtu je zapotřebí zvládnout test s úspěšností na 70%.

  Cílem předmětu je: 

  1. seznámení s novějšími teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému, popř. základní textové jednotky, 

  2. porozumění systémovým možnostem tvoření správných českých vět, 

  3. poznání formálních vztahů mezi větnými členy. Student po absolvování kurzu porozumí základním aspektům syntaktické struktury a bude schopen ji zachytit pomocí přehledné syntaktické reprezentace. 

  Seminář je koncipován prakticky, tj. má u posluchače rozvíjet schopnost aplikovat jednotlivé teoretické poznatky při práci s konkrétními příklady.

  Elektronický kurz Stará čeština je určen jako e-learningová opora výuky stejnojmenného předmětu (Stará čeština CJBB138). 

  Cílem kurzu je naučit studenty základům programování a algoritmického uvažování, a to bez nutnosti předchozích speciálních znalostí. Kurz nezabíhá do přílišných detailů a jeho účelem je spíše studentům usnadnit pochopení nejzákladnějších principů programování, které si následně mohou rozvinout v dalších kurzech. Problematika bude ilustrována na řadě příkladů, v první fázi bez vazby na konkrétní programovací jazyk, později s využitím jazyka Python. Předmět se doporučuje zejména studentům prvního ročníku oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, pro které může sloužit jako příprava na povinný předmět IB113, ale je vhodný pro všechny studenty, kteří chtějí získat základní znalosti programování nebo mají problémy s návrhem algoritmů a potřebují lépe pochopit základní principy.

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Vytvořeno v rámci Operačního programu 
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Kurz je určen pro doktorské studium

  Cíle předmětu
  Získat orientaci v problematice jazykového a kulturního rozhraní a jeho přínosnosti pro literaturu, a to jak z hlediska diachronie, tak jednotlivých kulturních regionů.
  Výstupy z učení
  Student bude po absolvování předmětu schopen:
  - identifikovat problematiku jazykového a kulturního rozhraní z hlediska diachronie a vybraných kulturních regionů
  - traktovat tuto problematiku na vybraných příkladech ze starší a současné literatury
  Osnova
  • 1. Formování literárního jazyka: francouzská literatura, italská literatura, anglická literatura, německá literatura, slovanské literatury
  • 2. Estetika vícejazyčnosti od středověku po novověk: makarónská poezie, Rabelais
  • 3. Vícejazyčnost v situaci konstituování národních kultur: problematika národní a individuální identity (Gellner, Anderson), identitárních modelů, centra a periferie (Bouchard, Kyloušek).
  • 4. Vícejazyčnost a kulturní rozhraní v situaci kolonialismu, dekolonizace, postokolnialismus, neonacionalismu a deperiferizace: kreolštiny, jazyky původních národů (Bouchard, Anderson, Saïd, Bhabha, Parisot, Glissant).

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  Le cours donne des informations de base sur la littérature française des origines jusqu'à la fin du 18e siècle. Le renseignements concernant les biographies et les oeuvres sont non moins importantes que la lecture et la bonne connaissance des textes qui accompagnent le cours. Le cours est réparti en 12 sections comprenant les caractéristiques de la période, les textes choisis et le test.

  Le cours apporte des renseignements fondamentaux sur la littérature français du 19e siècle. Les informations contenues dans ce cours servent de support aux lectures commentées des textes choisis qui font l'objet du travail en classe. Les tests partiels préparent pour le test final.

  Objectif du cours : donner une base notionnelle à la lecture des textes de la Renaissance. L'explication des notions de base sera suivie d'analyses de textes.

  Le cours propose un aperçu historique et méthodologique du problème. Les connaissances acquises faciliteront les analyses des manifestations littéraires du phénomène.

  Le cours propose un aperçu historique et méthodologique du problème. Les connaissances acquises faciliteront les analyses des manifestations littéraires du phénomène.

  Objectifs du cours: comprendre le fonctionnement des formes verbales et des expressions se rapportant à la temporalité; savoir appliquer les connaissances acquises à l'analyse du texte littéraire.

  Předmět Úvod do teorie literatury seznámí studenty se základními otázkami, které je nutno si klást při kritickém přístupu k literatuře, poukáže na některé metodologické postupy analýzy a položí základy ke kritickému myšlení.

  Kurz latiny přímou metodou je určen pro naprosté i věčné začátečníky. Je zaměřen interaktivně a využívá metod výuky moderních jazyků (tzv. přímá výuková metoda skrze rozhovory, prezentace, role-play atd.).

  Student se bude po absolvování kurzu orientovat v základní latinské morfologii, bude schopen klást jednoduché otázky a odpovídat na ně, samostatně vytvořit jednoduchý kratší text v latině a vést jednoduchou konverzaci.

  Pokračování kurzu Latina přímou metodou I.

  Kurz latiny přímou metodou je určen pro naprosté i věčné začátečníky. Je zaměřen interaktivně a využívá metod výuky moderních jazyků (tzv. přímá výuková metoda skrze rozhovory, prezentace, role-play atd.).

  Student se bude po absolvování kurzu orientovat v základní latinské morfologii, bude schopen klást jednoduché otázky a odpovídat na ně, samostatně vytvořit jednoduchý kratší text v latině a vést jednoduchou konverzaci.


  Nejdřív collegium logicum -- Goethe

  Náplní kurzu je kvalifikovaná diskuse na hodinách o pramenných textech k nejstarší řecké filosofii až po Aristotela. Seminář má sloužit jako podpora a prohloubení povinných Dějin filosofie I.

  Cíle předmětu

  Michel Foucault patří jednoznačně k nejvýznamnějším myslitelům 20. století. Jeho myšlení ovlivnilo nebývalým způsobem podobu všech sociálně vědných disciplín a v každé z nich vedlo k hluboké sebereflexi a výraznému přehodnocení dosavadních přístupů. Foucaultovy analýzy diskursu, moci a utváření já tvoří dnes základ celé řady metodologických přístupů v sociálních vědách a obeznámenost s Foucaultovým myšlením je tak jedním ze základních předpokladů chápání současných společensko vědních diskusí. Pro religionistiku má zásandí význam jak Foucaultovo pojetí historiografie, tak další rozpracovávání jeho myšlenek v sociologii a kulturní antropologii.

  Cílem tohoto kurzu proto je uvést studenty prostřednictvím četby a diskusí o ní do myšlení Michela Foucaulta. V rámci kurzu budou seznámeni s jeho vlivem na soudobé sociální vědy a s vybranými způsoby aplikace a rozpracování archeologie vědění.

  Po absolvování kurzu by studenti měli být obeznámeni s hlavními principy a postupy Foucaultovy archeologie vědění, s možnostmi využití archeologické analýzy v sociálních vědách a s některými vlivnými způsoby jejího rozvinutí v sociologii a historiografii.

  Metody hodnocení

  Typ výuky:

  Seminární diskuse.

  Podmínky ukončení:

  (1) Aktivní diskuse při seminářích (případně odevzdané position papery).

  (2) Esej o archeologii vědění jako metodě analýzy. Vypravovává se na základě četby a diskusí o Foucaultově díle během seminářů, ale především pak na základě důkladné četby knihy Archeologie vědění (Praha: Herrmann & synové, 2002; viz poslední téma kurzu: Závěrečný pracovní seminář).

  (3) Diskuse o eseji v podobě pracovního semináře (minikonference ve zkouškovém období).

  Informace učitele:

  1. V případě nepřítomnosti na seminární diskusi je studující povinen odevzdat position paper o délce tří odstavců obsahujících: a) stanovisko/názor/pojetí autora, b) zdůvodnění stanoviska autora, c) polemiku s autorem, případně návrh alternativního řešení problému.

  2. Esej má délku konferenčního příspěvku (cca 4-8 stran [1 s=1800 znaků]). Jejím cílem je důkladně rozebrat metodu archeologie vědění jako konkrétní případ diskursivní analýzy za účelem obeznámení se s ní (viz výše Podmínky ukončení).

  Kurz slouží k admnistraci zahraničních pobytů doktorksých studentů. Elektronická podpora v systému Elf umožňuje odevzdávat plány studijních pobytů studentů v zahraničí, sledovat jejich výsledky a vyhodnocovat splnění předem dojednané náplně studijního pobytu.  

  Kurz představí současný stav indického křesťanství, jednak v rovině  geograficko-historické, tak v rovině sociálně-politické. 
  Cílem kurzu pro studenty je:
  • získat přehled o různých podobách indického křesťanství
  • analyzovat hlavní problémy indických křesťanů s ohledem na sociální a politickou situaci;
  • kriticky posoudit dopady kolonialismu na situaci křesťanství v Indii;
  • porozumět kořenům dalitského hnutí a jeho souvislostem,
  • porozumět procesu inkulturace

  Anotace

  Předmět poskytuje praktické uvedení do základních postupů historického bádání a kritického srovnávání v religionistice. Studenti se v dílčích krocích seznámí s postupy výzkumu v historických vědách od prvního přibližného vymezení tematického okruhu a základní bibliografické rešerše, přes textovou a pramennou kritiku až po ucelený návrh výzkumného komparativního projektu. Studenti, kteří předmět ukončují zkouškou, tento návrh poté realizují v seminární práci. Předmět se zaměřuje výhradně na práci s písemnými prameny.

  Výstupy z učení

  Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti schopni:

  • provést a postupně prohlubovat bibliografickou rešerši za použití různých zdrojů a nástrojů (efektivní vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích a databázích elektronických zdrojů, zpracování poznámkového aparátu relevantních příspěvků, prověření recenzí aj.);
  • rozlišit prameny a sekundární literaturu;
  • porozumět na základní úrovni problematice geneze a tradice textu;
  • užívat některé základní pojmy textové kritiky;
  • porozumět aparátu kritické edice;
  • uplatnit základy pramenné kritiky při interpretaci pramenných textů;
  • navrhnout a provést systematickou a kritickou komparaci mezi dvěma písemnými prameny či jejich úryvky.

  Anotace

  Kurz je historickým přehledem vývoje indických kultur a společností pojatým jako popis vrstvení inovací životních stylů a strategií řešení zásadních dobových problémů. Toto vrstvení má podobu postupné kumulace kulturních zdrojů, z nichž čerpají různé tradice, které lze pod velmi rozsáhlou kategorii "indických náboženství" zařadit. Způsoby mobilizace těchto kulturních zdrojů a jejich zhodnocování v kontextu institucionalizace různých způsobů pospolného života a utváření kolektivních identit představují základní témata, jimž je uvedený historický popis vrstvení inovací jakožto způsobů obohacování sdílených tradic podřízen.

  V rámci kurzu s ohledem na dějinné souvislosti bude věnována pozornost nejen tzv. hinduismu, ale i islámu, džinismu a křesťanství (k vlivu buddhismu na utváření dějin indické kultury a náboženství bude jen stručně odkazováno s předpokladem, že studenti problematiku znají z kurzů Buddhismus I a II). Měl by tak vystoupit plastický obraz dějin náboženství v Indii jako obraz prolínání různých kulturních vlivů v různých obdobích a společenských, politických a ekonomických podmínkách.
  Studující by se po absolvování kurzu měli orientovat v dějinách náboženství v Indii, uvědomovat si, jakým způsobem současnou Indii a její religiozitu utvářelo prolínání různých kultur a být schopni objasnit některé aspekty dynamiky náboženského vývoje v souvislostech politických, hospodářských a sociálních.

  Literatura ke studiu:
  Základní příručky ke studiu (tj.povinná literatura) jsou pro vás tyto dvě:

  • Fred W. Clothey. 2006. Religion in India: A Historical Introduction. London - New York: Routledge.
  • Axel Michaels, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 2004 (Tato publikace je v knihovně dostupná v tzv. e-výpujčce, z vybraných počítačů ji tedy lze číst v elektronické formě a případně vytisknout. Pokud byste ji chtěli tisknout, patrně uděláte nejlépe, když se dohodnete se službou u informačního pultu ve vestibulu knihovny.)

  Některá témata naleznete zpracovaná v některých částech českých publikací, například:

  Strnad, Jaroslav – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 168-191 ,301-319, 364-370, 495-506 (obecné historické úvody do jednotlivých dějinných období).

  Zbavitel, Dušan, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993.

  Zbavitel, Dušan, Otazníky starověké Indie,Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, s. 7-61 (Obě Zbavitelovy knihy vám zprostředkují vhled zejména do jistých filosofických diskusí, do dějin literatury a do některých otázek starověké historie. Výrazně nedoporučuji jejich studium pokud se jedná o sociologická a antropologická témata jako sociální systém (třeba kasty), rituály, pokud jde o jejich společenské a kulturní souvislosti, formování identit a vlastně cokoliv, co se týká všední praxe a politiky a jejich sociálních a kulturních souvislostí.)

  Védské období lze studovat v:

  Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 27-68, a

  Vavroušek, Petr, „K védské literatuře, mytologii a kultu“, in: Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 2000, s. 111-177.

  Moderní reformní hnutí lze studovat ze

  Stanislava Vavroušková, „Tradice a moderní společnost: Hinduismus“, in: Dagmar Marková (ed.), Náboženství v asijských společnostech: Tradice a současnost, Praha: Orientální ústav Akademie věd České Republiky 1996, 93-171, nebo z odpovídajících kapitol v přepracovaném vydání téhož (viz Vavroušková, Stanislava (ed.), Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: Tradice a současnost, Praha: Orientální ústav AV ČR 2005.)

  Islám v Indii je v češtině blízkém jazyku dobře zpracován v:

  Dušan Deák, Indický svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hĺadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010.

  Některá speciální dílčí témata (například tantrické písně o nesmrtelnosti, Durgá púdža a její politické souvislosti, Sahadžijá, estetika v kršnovské bhakti) jsou pěkně zpracována v

  Lubomír Ondračka, Mé zlaté Bengálsko, Praha: ExOriente a FF UK 2008.

  Znalost pramenů lze čerpat především z:

  Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007. 

  Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 2000.

  Upanišady, přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 2004.

  Dušan Miltner, Kršna a osm pečetí, Praha: DharmaGaia 1994 (kršnovská bhaktická poezie).

  Vytvořeno v rámci Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0188

  This course focuses on the history and development of the American nation, and examines the various currents (social, historical, political, intellectual and cultural) that have contributed to and today compose American culture. The primary text is American History: A Survey, which is supplemented by additional reading materials as well as videos and slides presented in class. One important aspect of the course is the emphasis placed on gaining an awareness of the "mediated" nature of knowledge and understanding, on the idea that cultural and historical knowledge should be seen as part of an ongoing process of critical thinking which is never "completed".

  This course examines the history, culture, traditions and other aspects of the aboriginal inhabitants (i.e. Native Americans) of Canada and the United States. The course will focus on Native American culture, society and history, i.e. ”traditional” culture (the political, religious, social, economic in each of the major cultural regions). Within each region, we will be examining the major cultural characteristics which the groups in that area had in common (including economy, social structure, political organization, art) as well as examining a specific group or groups from that area in a more in-depth fashion. This will be accomplished in part through the readings and the use of video materials.