Pozor! Nacházíte se ve staré verzi ELFu, která slouží jako archiv. 

Aktuální verzi ELFu naleznete na adrese elf.phil.muni.cz.  Cursos disponibles

  E-zdroje pro kurz Inovace ve vzdělávání

  This is the course in which you will find the MA written exams for Combined Studies 

  Závěrečný test k předmětům ARTS013 a JSB150 Slovanské areály.

  Tento kurz slouží studentům předmětu Marketingová komunikace I. Zde najdete informace o průběhu semestru i podmínkách úspěšného ukončení. Postupně zde budete nacházet studijní materiály a doporučenou literaturu k probraným tématům a zadání průběžných prací.

  course code PA216

  Kurz mapující různé formy zábav v Japonsku v průběhu dějin od nejranějších záznamů až po součanost.

  Historical survey of the origins and evolution of the English-speaking cultural regions of North America, including: settlement patterns and sources of regional diversity; immigration and ethnic subcultures; industrialization, urbanization and suburbanization; the development and geographical distribution of contemporary political cultures and identities; and the geographical dimensions of contemporary political and cultural conflicts.


  An introduction to some of the many ways in which political themes have been treated in fictions in various media from the 18th century to the present. Readings and film viewings will offer a survey of selected stories, principally American but also British, focused on politicians and government leaders, on political events and movements, and on imagined “utopian” or “dystopian” political futures. Topics to be discussed include the various uses of political fictions; recurring themes and their transformations in different periods and for different artistic purposes; and how fictions have anticipated and responded to real events, thereby contributing to the evolution of the Anglo-American “political imaginary.”

  "Mr. Smith Goes to Washington" movie poster, 1939

  Kurz se věnuje středověkým divadelním formám a dramatickým žánrům v kulturním a historickém kontextu.

  Po absolvování předmětu Fyziologie nervového systému zná student strukturu a funkci nervového systému - od úrovně buněčné, přes funkci jednotlivých oddílů a jejich vzájemné propojení, až po biologický podklad vyšší mozkové činnosti (např. paměť, emoce, řeč). V rámci jednotlivých kapitol budou studenti znát patofyziologický mechanismus vzniku vybraných onemocnění nervového systému.

  • Teorie množin jako formální systém a prostředek výstavby matematických disciplín
  • Relační a operační struktury na množinách 
  • Grafy, orientované a neorientované
  • Binární operace
  • Konkrétní algebraické struktury - grupy, pologrupy, monoidy, svazy 
  • Fuzzy přístupy
  • Statistika a pravěpodobnost 
  • Formální jazyky

  Kurz je koncipován jako úvod do teorie fikce a fikčnosti. Představuje hlavní teoretické koncepty fikce a ukazuje je v historických souvislostech, též poukazuje na jejich silné a slabé stránky. Umožňuje studentům získané znalosti aplikovat na konkrétní fikční i nefikční literární texty.
  Probírané okruhy
  • Koncepty fikčnosti
  • Diskursivní pojetí fikce
  • Fikční a nefikční reference
  • Fikční a faktuální narativ
  • Modernistická fikce a historie
  • Postmodernistická fikce a historie
  • Realistický narativ
  • Typologie fikčních světů
  • Autobiografie a autofikce
  • Literární mýtus
  • Fantastická literatura.

  Kurz představuje studentům základní literárněteoretické koncepty 20. století (Nová Kritika, pozitivismus, formalismus, strukturalismus, recepční estetika, teorie fikčních světů, kognitivní vědy).
  Seminář se opírá o kritickou analýzu odborných textů, které jsou dostupné v digitalizované podobě v ISu a o nichž budou studenti na základě domácí přípravy v semináři diskutovat.
  Probírané okruhy
  • pozitizivismus
  • nová kritika
  • formalismus
  • český strukturalismus
  • francouzský strukturalismus
  • poststrukturalismus
  • fenomenologie a hermeneutika
  • teorie fikčních světů
  • kognitivní naratologie

  Kurs seznamuje studenty se základními pojmy, koncepcemi a strategiemi moderní teorie vyprávění, seznámení s jejich hlavními vývojovými etapami, souvislostmi s ostatními disciplínami a přístupy a též s jejich specifiky.
  Plánované okruhy:
  • Poetika a teorie vyprávění
  • Formalistický přístup k narativu
  • Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy
  • Francouzské zdroje teorie vyprávění
  • Francouzská nartologie
  • Kognitivní naratologie
  • Teorie fikčních světů
  • Dodatečná témata podle dohody

  Materiály v e-learningovom kurze slúžia ako doplnkové študijné materiály k predmetom novej akreditácie klasickej archeológie: KLA_009 Architektura a urbanismus římských sídel z archeologické perspektivy, KLA_010 Římské monumentální umění a jeho význam, KLA_011 Hranice římského světa, KLA_012 Základy hmotné kultury římského světa a KLA_013 Seminář k archeologii západního Středomoří.

  Cieľom kurzu je predloženie ďalších materiálov na štúdium rímskeho sveta, ktoré poslucháčom umožnia vyniknúť v okruhu tohto poznania. Tieto dokumenty vychádzajú z aktuálnej zahraničnej literatútry a sú doplnené o obrazovú dokumentáciu z archívu autorov.


  The objective of the lecture is to talk about the selected topics of English grammar. Students will be able to understand the nuances of English grammar and will be able to apply their skills in practice. As a result, they will increase their proficiency in English.

  Elektronická verze kurzu Tvůrčí analýza literárního textu na Ústavu slavistiky FF MU.

  Kurz je podporou praktického kurzu mikroskopie.

  Závěrečný test k předmětu Hudba v českých dějinách (podzim 2020)

  Kurz seznamuje studenty se základy školního poradenství.