Chystáte se sem přenést své kurzy ze starého ELFu? Podívejte se na náš návod na automatizovaný přenos.

  Kursliste

  Hlavní výuková platforma kurzu HIAKb103 Dějiny pravěku pro studenty kombinovaného (dálkového) studia. Doplněna je konzultacemi ve skupině MS Teams.

  AJ91010 Friday 10am 

  Tento kurs vás provede svalovou soustavou člověka a naučí latinskou terminologii s tím související.

  Kurz základů Trella učí studenty základům používání této aplikace. V krátkém kurzu se studenti naučí, jak Trello efektivně využívat a k čemu všemu vůbec může být aplikace nápomocná. 

  Tento kurz je určen pro žáky základní a střední školy. Jeho cílem je představit zájemcům možné způsoby rozvoje psaní vlastních textů a příběhů a provést je procesem tvorby např. vlastní knihy. 

  Tento kurz se věnuje používání určitých a neurčitých členů v angličtině. Vysvětluje pojmy a nabízí testy k procvičení.

  Krátký přehled o biblioterapii a pohádkoterapii. 

  Informace o historii, jejích principech, příklady knih.

  Vážené studentky, Vážení studenti,

  vítám Vás v e-learningovém kurzu Digitální kompetence 2.0. Kurz je vytvořen na základě digitálního kompetenčního rámce vydaného Evropskou komisí.   

  E-learningový kurz Vás v průběhu semestru provede celým kompetenčním rámcem. 

  1) Informační a datová gramotnost
  2) Komunikace a spolupráce
  3) Tvorba digitálního obsahu
  4) Bezpečnost
  5) Řešení problémů

  Tak pojďme na to!

  Vážené studentky, Vážení studenti,

  Vítám Vás v e-learningovém kurzu zaměřeném na téma Romantismus v České literatuře.

  První modul je věnován jednomu z nejznámějších autorů naší literární historie - Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho dílu Kytice.

  Modul obsahuje texty o Erbenově životě, jeho podobnostech s Boženou Němcovou, literární dílo Kytice a ukázky z jednotlivých balad. Modul je ukončen testem, který obsahuje otázky na dané téma.


  Vážení studenti a studentky,

  Vítejte v kurzu, který se věnuje životu významného českého literáta Karla Havlíčka Borovského, od jehož narození v příštím roce uplyne již neuvěřitelných 200 let. Je považován za zakladatele české žurnalistiky a satiry. Přestože mu byl dopřán poměrně krátký život (zemřel v necelých 35 letech), tak toho stihl poměrně hodně a dodnes právem patří k nejvýznamnějším českým obrozencům. 

  Tento kurz je zaměřený nejenom na Havlíčkův život a jeho nejznámější díla, ale dozvíme se více i o odkazu Havlíčka v průběhu dějin a o nejčastějších mýtech týkající se jeho osoby.

  Tento kurz vás seznámí se základy lavinové prevence a záchrany. Předpokládá se předchozí znalost základních pravidel bezpečného pohybu v zimních horách.

  Studenti se v tomto mikrokurzu naučí základy zpravodajských žánrů, naučí se pravidla pro psaní žánru zpráva a vyzkouší si napsat krátkou zprávu.

  Toto je cviční modul pro kurz Vzdělávací technologie. Ale také je to modul, který rozvíjí připravovaný program na téma Jan Neruda a Generace Májovců. Není to na střední škole příliš oblíbené téma. Dokážeme k němu najít (znovu) cestu? 

  Je z Nerudy něco v každném z nás?

  Je z doby, kdy žil a tvořil,  něco, co je v té současné?

  Symbolem této generace byl Almanach Máj. Co by bylo symbolem současné generace podle vás?

  Zkuste si najít odpovědi.

  Tento kurz pojednává přístupnou formou o genetice. Je určený pro zájemce od 8. třídy ZŠ

  Kurz SUP002 či UZB002 Školní pedagogika je věnován základním tématům školní pedagogiky: učitelství a profesi učitele, žákovi jako subjektu výchovy a vzdělávání, komunikaci ve školní třídě, škole jako specifické instituci, kurikulu, systému současného školství v ČR, nejnovějším trendům a alternativním školským teoriím či vzdělávací politice. Kurz má seminární podobu a je postaven na třech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu nabízených materiálů a aktivní diskuzi studentů a vyučujícího prostřednictvím webináře.

  Na kurz Školní pedagogika navazuje prakticky orientovaný kurz UZB003 či SUP003 Školní didaktika a kurz zaměřený na inkluzivní vzdělávání UZB005 či SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika (oba vypisované v JS).
  Cílem předmětu Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti je zprostředkovat výklad o výslovnosti francouzštiny a jejích pravidlech a umožnit praktické procvičení nabytých znalostí za účelem vylepšení výslovnosti.

  Student by měl být po absolvování předmětu schopen:

  - orientovat se v pravidlech výslovnosti francouzštiny
  - uvědomovat si podstatu typických výslovnostních chyb ve francouzštině
  - aplikovat nabyté znalosti v praxi a odstraňovat tak nedostatky ve své výslovnosti


  Doporučená literatura
  • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
  • FENCLOVÁ, Marie. Stručná korektivní fonetika francouzštiny: výklady, přehledy a cvičení. Vyd. 2. dopl. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 122 s. ISBN 978-80-7043-928-9. info
  • LÉON, Monique. Exercises systématigues de prononciation française. Paris: Hachette, 2003. 144 s. ISBN 2011552184. info
  • LÉON, Pierre a Monique LÉON. Introduction à la phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger. Paris: Hachette/Larousse, 1964. 98 s. info

  Základní přehled vývoje čínské literatury od nejstarších dob až do dynastie Qing, ve kterém jsou představeny klíčové žánry, nejvýraznější osobnosti a díla (v českém překladu).

  Kurs je povinný pro posluchače bakalářského programu Čínská studia.

  Wednesday 2pm Group 

  Tuesday 10am Group 

  Předmět Kompendium pro učitele je věnován tématům spadajícím do oblasti výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách. Ve výuce je kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.

  The course prepares students for writing their final theses. The seminars take place once every two weeks. The students study the methodology of research, the principles of academic writing, and the formal aspects of writing a thesis. They are asked to submit assignments. The assignments represent preparatory steps to writing the final thesis (delimitation of the topic, compiling working bibliography, collecting material).

  Kurz je zaměřen na takové problémové okruhy filozofie pedagogických a sociálních věd, které se táhnou jako tenká červená nit od počátku dějin filozofie sociálních věd, ačkoli dnes mají podobu jinou. Posluchači proto budou seznámeni s těmito koncepcemi: perspektivizmus, logický pozitivizmus, relativizmus, racionalizmus, kritický racionalizmus, interakcionizmus, interpretativizmus, objektivizmus a falibilizmus. V seminářích budou na příkladech z literatury jednotlivé postoje diskutovány s cílem preciznějšího a jasnějšího zkoumání kulturních a sociálních otázek, které jsou v intelektuálním prostředí pedagogických a sociálních věd aktuální. Dále bude s posluchači probírána současná podoba výzkumu, a to především podle kvalitativního diskurzu. Každý posluchač by měl být schopen po absolvování kurzu vést kritický diskurz o výše zmíněných koncepcích, o soudobých pedagogicko- sociálně vědních problémech a byl schopen myšlenkového dohledání problémů kvalitativního diskurzu v minulých vědeckých koncepcích.

  • Hlavním cílem kurzu je porozumění základním tendencím ve francouzské literatuře 20. století.
  • Tematicky bude se kurz zaměří na pojem "le roman d'adolescent", přičemž hlavní důraz bude kladen především na rozbor textu a jeho praktické využití při výuce literatury na SŠ.

  Internal Teaching Practice Combined Studies 2020

  This course has been designed for trainees to access materials necessary for their internal teaching practice course. Trainees can find the compulsory observation tasks here. 

  Zajímá vás, jak to bylo s literaturou v období „temných století“ středověku? • Jakou povinnou literaturu museli číst studenti na středověkých univerzitách? • A kdo a co si vůbec ve středověku mohl číst? • Cílem kurzu je povšechný akademický úvod do problematiky středověké latinské literatury v nejširším kontextu univerzitního prostředí. Latinská literatura byla ve středověku hlavním komunikačním prostředkem středověkých vzdělanců, a její studium proto vyžaduje přesahy do celé řady oborů. Jednotlivé přednášky seznámí studenty s vybranými aspekty literární produkce,  terá na středověkých univerzitách vznikala. Poskytnou poučení o tom, jak se formovaly základy evropské vědy, jak si studenti ulehčovali studium pomocí zábavných veršíků a jak je při tom  vlivňovala (ne)znalost antiky. Posluchači se tak seznámí s nejnovějšími trendy výzkumu středověké univerzitní literatury a porozumí různým postojům středověkých autorů k antickému dědictví v různých obdobích.

  Methodology Two in the Autumn of 2020 will be used in conjunction with Zoom for the delivery of course content during the semester. 

  Kurz představuje e-learningovou podporu stejnojmenného předmětu, jehož cílem je podat základní geografickou, politickou, sociální a ekonomickou charakteristiku současného Bulharska, seznámení s bulharskými reáliemi a s charakteristickými prvky života moderního bulharského národa. 

  Kurz představuje e-learningovou podporu stejnojmenného předmětu, jehož cílem je představit vývojový proces formování současných spisovných jihoslovanských jazyků jako děj, který měl určité styčné momenty, ale i velmi zajímavá vývojová specifika. První slovanský spisovný jazykový útvar, staroslověnština, byl zformován v jihoslovanském prostoru sv. Konstantinem-Cyrilem a jeho bratrem sv. Metodějem. Po krátké velkomoravské epizodě dosáhl výrazného rozkvětu u Bulharů, Srbů a Chorvatů. Zatímco v bulharském a srbském státu se rozvíjelo písemnictví v cyrilici, u Chorvatů to byla nejprve původní hlaholice. Cyrilice a latinka se objevily až později. Nástup novověku znamená další rozvoj především regionálního písemnictví v chorvatských zemích, který kontinuálně probíhá až do období tzv. ilyrismu v první pol. 19. století; písemnictví u Srbů a Bulharů je v důsledku osmanské poroby výrazně omezeno. 16. století a reformační hnutí také znamená první projevy písemnictví a péče o jazyk u Slovinců. V 18. století ožívá kulturní, a tedy i literární činnost mezi uherskými Srby, v druhé polovině 18. století mezi Slovinci, v bulharském prostředí až v první polovině 19. století.

  This course is focused on the Central American and the Caribbean regions.  Particular attention will be paid to the historical, social and cultural contexts within the majority society in every one of the Spanish speaking countries from this area, so that students will get acquainted with the basic profile of  the most representative ethnic groups (their history, culture, traditions and ways of life) that live there, approached from anthropological perspectives


  This course will examine current political and cultural controversies, primarily in the United States but also in the United Kingdom, based on events in the news and the current contents of public discussion in those countries. Class discussions and presentations will aim to contextualize present-day issues, locating them in the broader streams of history and cultural development that help explain how and why they arose, what is at stake in them, who the groups in contention are, and how the contrasting positions in current debates reflect and help construct different racial, cultural and political identities.

  Seminář představuje základní pojmy a problémy literární teorie. Tyto pojmy budou sledovány v historickém kontextu, v návaznosti na tradici poetiky a rétoriky,ale i filozofie, estetiky a jiných disciplín, a budou reflektovat též základní problémy obecné literární vědy. • Součástí semináře bude interpretace vybraných teoretických a uměleckých textů.

  Po ukončení kursu studenti získají: • - znalost základní literárně teoretické terminologie z oblastí poetologie, genologie, versologie a naratologie; • - znalost základních literárně teoretických přístupů a strategií k interpretaci literárních textů; • - schopnost aplikovat tyto znalosti a strategie na analýzu konkrétních literárních textů • - schopnost používat primární a sekundární literárněteoretickou literaturu.