Chystáte se sem přenést své kurzy ze starého ELFu? Podívejte se na náš návod na automatizovaný přenos.

  Available courses

  This course offers an outline of English literature from its beginnings to the end of the 15th century, including the historical background and some recent criticism. In the Old English period we will focus on riddles, elegies, the heroic epic Beowulf and the religious poem The Dream of the Rood. We will also briefly examine the phenomenon of The Anglo-Saxon Chronicle. In the Middle English period we will be looking at Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales and the Arthurian romances in the alliterative poem Sir Gawain and the Green Knight and in Thomas Malory's Morte D'Arthur. We will also trace the tradition of popular ballads.

  Starting from Tom Stoppard and Marc Norman's film script and the film Shakespeare in Love (directed by John Madden), the course will explore its multidimensional allusions to Romeo and Juliet against the backdrop of Renaissance theatre in England and Shakespeare's life and work. Some other famous love stories from Shakespeare's plays will also be discussed. Shakespare's treatment of love and Stoppard's treatment of Shakespeare will be set withhin the hypertextual framework of recent Shakespearean criticism and debate in literary and cultural studies.

  Kurz seznamuje studenty se základy školního poradenství.

  Kurz nabízí přehled nejvýznamnějších historických událostí, které ovlivnily dění na území dnešní Latinské Ameriky.

  Kurz nabízí profily jednotlivých hispanofonních zemí v kontextu současné Latinské Ameriky.

  Kurz slouží jako testovací prostředí pro online ukončení předmětu JSB_SLAV55.

  Poslechový seminář k předmětu HV_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století

  Hlavní výuková platforma kurzu HIAKb103 Dějiny pravěku pro studenty kombinovaného (dálkového) studia. Doplněna je konzultacemi ve skupině MS Teams.

  Tento kurs vás provede svalovou soustavou člověka a naučí latinskou terminologii s tím související.

  Kurz základů Trella učí studenty základům používání této aplikace. V krátkém kurzu se studenti naučí, jak Trello efektivně využívat a k čemu všemu vůbec může být aplikace nápomocná. 

  Tento kurz je určen pro žáky základní a střední školy. Jeho cílem je představit zájemcům možné způsoby rozvoje psaní vlastních textů a příběhů a provést je procesem tvorby např. vlastní knihy. 

  Tento kurz se věnuje používání určitých a neurčitých členů v angličtině. Vysvětluje pojmy a nabízí testy k procvičení.

  Krátký přehled o biblioterapii a pohádkoterapii. 

  Informace o historii, jejích principech, příklady knih.

  Vážené studentky, Vážení studenti,

  vítám Vás v e-learningovém kurzu Digitální kompetence 2.0. Kurz je vytvořen na základě digitálního kompetenčního rámce vydaného Evropskou komisí.   

  E-learningový kurz Vás v průběhu semestru provede celým kompetenčním rámcem. 

  1) Informační a datová gramotnost
  2) Komunikace a spolupráce
  3) Tvorba digitálního obsahu
  4) Bezpečnost
  5) Řešení problémů

  Tak pojďme na to!

  Vážené studentky, Vážení studenti,

  Vítám Vás v e-learningovém kurzu zaměřeném na téma Romantismus v České literatuře.

  První modul je věnován jednomu z nejznámějších autorů naší literární historie - Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho dílu Kytice.

  Modul obsahuje texty o Erbenově životě, jeho podobnostech s Boženou Němcovou, literární dílo Kytice a ukázky z jednotlivých balad. Modul je ukončen testem, který obsahuje otázky na dané téma.


  Vážení studenti a studentky,

  Vítejte v kurzu, který se věnuje životu významného českého literáta Karla Havlíčka Borovského, od jehož narození v příštím roce uplyne již neuvěřitelných 200 let. Je považován za zakladatele české žurnalistiky a satiry. Přestože mu byl dopřán poměrně krátký život (zemřel v necelých 35 letech), tak toho stihl poměrně hodně a dodnes právem patří k nejvýznamnějším českým obrozencům. 

  Tento kurz je zaměřený nejenom na Havlíčkův život a jeho nejznámější díla, ale dozvíme se více i o odkazu Havlíčka v průběhu dějin a o nejčastějších mýtech týkající se jeho osoby.

  Tento kurz vás seznámí se základy lavinové prevence a záchrany. Předpokládá se předchozí znalost základních pravidel bezpečného pohybu v zimních horách.

  Studenti se v tomto mikrokurzu naučí základy zpravodajských žánrů, naučí se pravidla pro psaní žánru zpráva a vyzkouší si napsat krátkou zprávu.

  Toto je cviční modul pro kurz Vzdělávací technologie. Ale také je to modul, který rozvíjí připravovaný program na téma Jan Neruda a Generace Májovců. Není to na střední škole příliš oblíbené téma. Dokážeme k němu najít (znovu) cestu? 

  Je z Nerudy něco v každném z nás?

  Je z doby, kdy žil a tvořil,  něco, co je v té současné?

  Symbolem této generace byl Almanach Máj. Co by bylo symbolem současné generace podle vás?

  Zkuste si najít odpovědi.

  Tento kurz pojednává přístupnou formou o genetice. Je určený pro zájemce od 8. třídy ZŠ

  Kurz SUP002 či UZB002 Školní pedagogika je věnován základním tématům školní pedagogiky: učitelství a profesi učitele, žákovi jako subjektu výchovy a vzdělávání, komunikaci ve školní třídě, škole jako specifické instituci, kurikulu, systému současného školství v ČR, nejnovějším trendům a alternativním školským teoriím či vzdělávací politice. Kurz má seminární podobu a je postaven na třech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu nabízených materiálů a aktivní diskuzi studentů a vyučujícího prostřednictvím webináře.

  Na kurz Školní pedagogika navazuje prakticky orientovaný kurz UZB003 či SUP003 Školní didaktika a kurz zaměřený na inkluzivní vzdělávání UZB005 či SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika (oba vypisované v JS).
  Cílem předmětu Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti je zprostředkovat výklad o výslovnosti francouzštiny a jejích pravidlech a umožnit praktické procvičení nabytých znalostí za účelem vylepšení výslovnosti.

  Student by měl být po absolvování předmětu schopen:

  - orientovat se v pravidlech výslovnosti francouzštiny
  - uvědomovat si podstatu typických výslovnostních chyb ve francouzštině
  - aplikovat nabyté znalosti v praxi a odstraňovat tak nedostatky ve své výslovnosti


  Doporučená literatura
  • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
  • FENCLOVÁ, Marie. Stručná korektivní fonetika francouzštiny: výklady, přehledy a cvičení. Vyd. 2. dopl. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 122 s. ISBN 978-80-7043-928-9. info
  • LÉON, Monique. Exercises systématigues de prononciation française. Paris: Hachette, 2003. 144 s. ISBN 2011552184. info
  • LÉON, Pierre a Monique LÉON. Introduction à la phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger. Paris: Hachette/Larousse, 1964. 98 s. info

  Základní přehled vývoje čínské literatury od nejstarších dob až do dynastie Qing, ve kterém jsou představeny klíčové žánry, nejvýraznější osobnosti a díla (v českém překladu).

  Kurs je povinný pro posluchače bakalářského programu Čínská studia.

  Předmět Kompendium pro učitele je věnován tématům spadajícím do oblasti výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách. Ve výuce je kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.

  The course prepares students for writing their final theses. The seminars take place once every two weeks. The students study the methodology of research, the principles of academic writing, and the formal aspects of writing a thesis. They are asked to submit assignments. The assignments represent preparatory steps to writing the final thesis (delimitation of the topic, compiling working bibliography, collecting material).

  Kurz je zaměřen na takové problémové okruhy filozofie pedagogických a sociálních věd, které se táhnou jako tenká červená nit od počátku dějin filozofie sociálních věd, ačkoli dnes mají podobu jinou. Posluchači proto budou seznámeni s těmito koncepcemi: perspektivizmus, logický pozitivizmus, relativizmus, racionalizmus, kritický racionalizmus, interakcionizmus, interpretativizmus, objektivizmus a falibilizmus. V seminářích budou na příkladech z literatury jednotlivé postoje diskutovány s cílem preciznějšího a jasnějšího zkoumání kulturních a sociálních otázek, které jsou v intelektuálním prostředí pedagogických a sociálních věd aktuální. Dále bude s posluchači probírána současná podoba výzkumu, a to především podle kvalitativního diskurzu. Každý posluchač by měl být schopen po absolvování kurzu vést kritický diskurz o výše zmíněných koncepcích, o soudobých pedagogicko- sociálně vědních problémech a byl schopen myšlenkového dohledání problémů kvalitativního diskurzu v minulých vědeckých koncepcích.